Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2020 nr. 5/6

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. B.J. Drijber
mr. F. Elskamp
mr. dr. H.P.A. Knops
mr. P.I.W.R. Maandag
mr. M.W.F. Oosterhuis
drs. C.M.A. Prins
dr. T. Vanden Borre

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

Bij de redactie bestond al aan het begin van 2020 het plan om een speciale aflevering uit te brengen over de Warmtewet 2.0 oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). De timing was evenwel minder eenvoudig. Op de wettekst en toelichting die in de afgelopen zomer in het kader van een internetconsultatie is gepubliceerd (concept Wcw) zijn meer dan honderd reacties gekomen en op het moment dat dit dubbelnummer naar de drukker gaat is aangekondigd dat voor of na het kerstreces een aangepaste wettekst en toelichting tegemoet kan worden gezien. De artikelen in dit dubbelnummer zijn dus... ...lees meer

Artikel

De gemeente als warmteregisseur

mr. M. de Rijke1

De verwachting is dat in de beoogde verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland collectieve warmtesystemen een substantieel aandeel zullen hebben. Om collectieve warmtesystemen tot stand te laten komen, is overheidsregie gewenst. Om die reden is in het consultatievoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening (hierna: concept Wcw)[2] ingezet op een marktplanning voor warmte, waarbij de gemeenten de regie kunnen voeren op basis van een wijkgerichte aanpak.[3] In dit artikel wordt besproken wat de voorgestelde regierol van de gemeente behelst en welke haken... abonneren of dit artikel kopen.

Bescherming van verbruikers van warmte in de Wet collectieve warmtesystemen

mr. drs. Peter van Asperen1

Met het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen (hierna: concept-Wcw) wil de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de minister) het regulerende kader voor warmte herzien. Een belangrijk doel van de concept-wet is de bescherming van de verbruikers van warmte. Dit kunnen consumenten zijn, maar ook zakelijke verbruikers. In zijn begeleidende brief bevestigt de minister dit en geeft hij aan dat de huidige Warmtewet altijd al een consumentenbeschermingswet is geweest. Met de nieuwe wet heeft de minister de regels opnieuw tegen het lic... abonneren of dit artikel kopen.

Implicaties van de kostengebaseerde tariefregulering in de Wet collectieve wa...

mr. drs. G.J. Lybaart1

Van 22 juni tot en met 3 augustus 2020 consulteerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het concept wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening (hierna: Wcw), ook wel ‘Warmtewet 2’ genoemd.[2] Het concept wetsvoorstel bevat nieuwe kaders met betrekking tot onder meer de marktordening, tariefregulering, duurzaamheid en leveringszekerheid bij collectieve warmtesystemen. Dit artikel spitst zich toe op de gewijzigde regels rond de tariefregulering, waarbij de huidige aardgasreferentie wordt losgelaten en stapsgewijs wordt overgegaan o... abonneren of dit artikel kopen.

Consultatie Warmtewet 2 oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening - Versla...

mr. J.C. Borman1

Op 9 juli 2020 vond een primeur plaats voor wat betreft de opzet van de NeVER ledenbijeenkomst. Niet fysiek, maar virtueel, door middel van een webinar, werden de leden van de NeVER bijgepraat over een actueel energierechtelijk thema: de ‘Warmtewet 2’ oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening (hierna: de Wcw) genoemd. Op 22 juni 2020 is een concept voor de Wcw (hierna: de concept Wcw), gepubliceerd; de internetconsultatie is op 3 augustus jl. gesloten. Namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaf Tjalling de Vries een toelichting op de concept Wcw. Daisy Tempelman,... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, S.T. Kalisvaart, dr. C.T. Nieuwenhout, E.R. van Nieuwkoop LL.M. en C.J. Vermue LL.M.1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.Autoriteit Consument & Markt (ACM)Risico’s bij netwerkbedrijf als warmtenetbeheerderOp aanvraag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de ACM een advies uitgebracht over de voorwaarden waaronder een netwerkbedrijf dat deel uitmaakt ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Deze rubriek bestrijkt de periode medio juni-november 2020. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS