Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 5/6

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

ACER consults to decide on coordination of operational security in power systems of 13 Member States

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 van de Commissie van 15 september 2020 over het financieringsmechanisme van de Unie voor hernieuwbare energie

Mededeling van de Commissie: Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021

Decision no. 23/2020 of the European Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 2 October 2020 on the methodology for calculating the value of lost load, the cost of new entry, and the reliability standard

Decision no. 24/2020 of the European Agency for the Cooperation of Energy Regulator of 2 October 2020 on the methodology for the European resource adequacy assessment

ACER consults on products that can be taken into account in day-ahead coupling

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1479 van de Commissie van 14 oktober 2020 tot vaststelling van de prioriteitenlijst voor de ontwikkeling van netcodes en richtsnoeren voor elektriciteit in 2020-2023 en voor gas in 2020

Decision No. 25/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 23 October 2020 on sharing costs incurred to ensure firmness and remuneration of long-term transmission rights

Nederland

Wetgeving

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit, 35 435

Duurzame ontwikkeling beleid, 30 196

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie (Wet CO2-heffing industrie), 35 575

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022, 35 579

Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek, 35 462

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers, 35 594

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen, 35 603

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee), 35 092

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, 35 626

Regelgeving

Besluit van 2 september 2020 tot wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met enkele aanpassingen betreffende de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

Besluit en regeling in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Besluit van 15 september 2020, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 september 2020, nr. WJZ/ 20146004, tot wijziging van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie in verband met de uitbreiding met productie-installaties voor broeikasgasvermindering en tot wijziging van de Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2019 in verband met een omissie

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 september 2020, nr. WJZ/ 20210006, houdende aanwijzing van categorieën van productie-installaties voor de productie van duurzame energie en klimaattransitie in 2020

Besluit van 31 augustus 2020 tot wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie in verband met de stimulering van aanvullende maatregelen ter vermindering van broeikasgas

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 22 september 2020, nr. WJZ/ 20224434, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de openstelling en ophoging van subsidieplafonds van diverse subsidiemodules voor de Topsector energie

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 september 2020, nr. 2020-0000499860, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een specifieke uitkering aan de gemeente Delfzijl, de gemeente Groningen, de gemeente Loppersum, de gemeente Oldambt en de provincie Groningen in het kader van een derde tranche in verband met de uitvoering van het Nationaal Programma Groningen

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 september 2020, nr. 2020-0000571667, tot vaststelling van een subsidieregeling voor het door de eigenaar in eigen beheer uitvoeren van versterkingsmaatregelen aan gebouwen die met het oog op de beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningerveld niet meer voldoen aan de veiligheidsnorm (Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen)

Internetconsultatie Regeling CO2-heffing industrie

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 oktober 2020, nr. WJZ / 20237245, houdende wijziging van de Mijnbouwregeling in verband met de aanpassing van de trendparameters ten behoeve van de uitvoering van de operationele strategie door de houder van de winningsvergunning Groningenveld

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 oktober 2020, nr. WJZ/ 20246603, tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie 2021

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 oktober 2020, nr. WJZ/ 20247236, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020 en de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie in verband met herstel omissies en enkele technische aanpassingen

Besluit van 15 oktober 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie en het Besluit tot wijziging van enkele besluiten in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 oktober 2020, nr. 2020-0000608180, houdende regels over het verstrekken van eenmalige specifieke uitkeringen aan gemeenten ten behoeve van het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen en het geven van advies over energiebesparing in woningen

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 oktober 2020, nr. 2020-0000627317 tot wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen en enige andere regelingen in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

ACM

Gas: Ontwerp codebesluit wijziging aansluitplicht gas LNB

Elektriciteit: Codewijzigingsbesluit toepassing LFDD / Implementatie ER Verordening

Elektriciteit: Codebesluit inkoopprocedure balanceringscapaciteit

Elektriciteit: Goedkeuring voorstel wijzigingen CWE flow-based TenneT TSO

Elektriciteit: Codebesluit normering spanningsdips

Codewijzigingsbesluit verwerken tariefinkomstenderving faillissement leverancier

Gas: Ontwerp codebesluit wijziging korting afschakelbare capaciteit

Elektriciteit: Ontwerp codebesluit energieopslagfaciliteiten

Elektriciteit: Codebesluit over voorstel wijziging eisen gegevensuitwisseling

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16488

Verder in 2020 nr.5/6

 Voorwoord

Bij de redactie bestond al aan het begin van 2020 het plan om een speciale aflevering uit te brengen over de Warmtewet 2.0 oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). De timing was evenwel ...

 De gemeente als warmteregisseur

De verwachting is dat in de beoogde verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland collectieve warmtesystemen een substantieel aandeel zullen hebben. Om collectieve warmtesystemen ...

 Bescherming van verbruikers van warmte in de Wet collectieve warmtesystemen

Met het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen (hierna: concept-Wcw) wil de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de minister) het regulerende kad...

 Implicaties van de kostengebaseerde tariefregulering in de Wet collectieve warmtevoorziening

Van 22 juni tot en met 3 augustus 2020 consulteerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het concept wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening (hie...

 Consultatie Warmtewet 2 oftewel de Wet collectieve warmtevoorziening - Verslag NeVER-bijeenkomst 9 juli 2020

Op 9 juli 2020 vond een primeur plaats voor wat betreft de opzet van de NeVER ledenbijeenkomst. Niet fysiek, maar virtueel, door middel van een webinar, werden de leden van de NeVER bijgepraat o...