Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2020 nr. 5/6

De implementatie van het OESO Anti-Corruptieverdrag door Nederland: 20 jaar later

mr. M. Stevens1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In 2021 is het 20 jaar geleden dat Nederland het OESO Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale transacties (het ‘OESO Anti-Corruptieverdrag’) heeft geratificeerd. Hoe staat het ervoor? In deze bijdrage wordt eerst kort teruggeblikt op eerdere evaluaties door de OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (de ‘Working Group’) ten aanzien van de implementatie en handhaving door Nederland van het OESO Anti-Corruptieverdrag. Daarna volgt een bespreking van enkele belangrijke punten uit het op 5 november jl. door de Working Group gepubliceerde Fase 4 evaluatierapport. Tot slot volgen enkele gedachten over wat we de komende periode aan veranderingen in het Nederlands anti-corruptiebeleid kunnen verwachten.

2. Terugblik

Het OESO Anti-Corruptieverdrag is in 1997 tot stand gekomen. In dit verdrag zijn wettelijk bindende normen vastgesteld om omkoping va...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Terugblik

3. Fase 4 evaluatierapport

4. What to expect

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. Stevens1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16524

Verder in 2020 nr.5/6

 Voorwoord

Terwijl Nederland tot en met – in ieder geval – 19 januari 2021 in een zware lockdown zit, we de feestdagen met een zeer beperkt aantal mensen mogen vieren en we nog altijd niet naar ka...

 Recht doen aan het verschoningsrecht

1. Waarom men de kat niet op het spek moet bindenEen advocaat is wettelijk en gedragsrechtelijk verplicht tot geheimhouding van de communicatie met zijn cliënten. Die geheimhouding is buitengewoon ...

 De onstilbare informatiehonger van de Belastingdienst

Enige recente ontwikkelingen in de strijd om informatie; over beperkingen van het verschoningsrecht, de onrechtmatige inzet van het strafrecht ten behoeve van de informatieverzameling van de Bel...

 Recht op vrije toegang tot de rechter onverminderd onder druk bij de OM-strafbeschikking

Het Openbaar Ministerie heeft sinds 2008 met de OM-strafbeschikking de mogelijkheid om de schuld aan enig strafbaar feit eenzijdig vast te stellen en de daarbij horende straf ...

 De implementatie van het OESO Anti-Corruptieverdrag door Nederland: 20 jaar later

In 2021 is het 20 jaar geleden dat Nederland het OESO Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale transacties (het ‘OESO Anti-Corruptieverd...

 De voorgenomen introductie van de bestuurlijke boete in de Visserijwet 1963 - Een toetsing aan de keuzefactoren uit het Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels en het Integraal afwegingskader

In de (academische) literatuur is een discussie gaande over de vraag welk keuzecriterium tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving leidend zou dienen te zijn. In de kern...