Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 3

Kort commentaar bij twee procedures over de curator en het EVRM: Wie is de onafhankelijke rechter bij een verzoek tot ontslag van de curator en welke rechten heeft de failliet op inzage in het faillissementsdossier?

mr. M.C. van Genugten1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In februari en maart van dit jaar is een tweetal uitspraken gedaan door de Hoge Raad in faillissementszaken waarin het EVRM een rol speelde. Alhoewel in beide zaken de Hoge Raad de cassatieberoepen op basis van art. 81 RO verwierp is het toch interessant om met de conclusie van de A-G in de hand kort nader te kijken naar de inhoud van het debat in deze zaken. In de eerste zaak2 gaat het om een verzoek van de gefailleerde tot ontslag van de curator ex art. 73 Fw. Dit verzoek werd behandeld door een rechter die ook optrad in andere faillissementen als rechter-commissaris, waarin de betreffende curator ook was aangesteld. De vraag is of een rechter die een dergelijke werkrelatie heeft met een curator wel voldoende onafhankelijk en onpartijdig is om te oordelen over een verzoek tot ontslag van diezelfde curator. De tweede zaak3 had betrekking op een verzoek van de gefailleerde om inzage in de tijdsregistraties van de curator. De vraag hierbij was of gelet op art. 6 en 8 EVRM inza...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. HR 19 februari 2021 (ECLI:NL:HR:2021:270): Onpartijdigheid en onafhankelijkheid rechter bij oordeel over ontslag curator

1.1. Casus

1.2. Conclusie A-G: Art. 6 EVRM en de onafhankelijkheid van de rechter die ook als rechter-commissaris optreedt

1.3.  Commentaar

1.4. Afsluitende opmerkingen: 'Just because you can doesn't mean you should'.

2. HR 26 maart 2021 (ECLI:NL:HR:2021:462): Het recht van de gefailleerde op inzage in urenverantwoording van de curator

2.1. Casus

2.2. Het cassatieberoep: Het recht op inzage in het niet openbare deel van het faillissementsdossier

2.3. Inzage in het faillissementsdossier en rechtsbescherming

3. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.C. van Genugten1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16822

Verder in 2021 nr.3

 Artikel 122a Fw; renvooi bij een faillissementsakkoord

De Faillissementswet geeft uitvoerig regels inzake de gevolgen van een faillissement, de verificatie van vorderingen en de vereffening van de boedel. Ook de gang van zaken binnen het faillissements...

 Kort commentaar bij twee procedures over de curator en het EVRM: Wie is de onafhankelijke rechter bij een verzoek tot ontslag van de curator en welke rechten heeft de failliet op inzage in het faillissementsdossier?

In februari en maart van dit jaar is een tweetal uitspraken gedaan door de Hoge Raad in faillissementszaken waarin het EVRM een rol speelde. Alhoewel in beide zaken de Hoge Raad de cassatieberoepen...

 Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Minder verrassingen, meer transparantie Hoewel de turboliquidatie ex artikel 2: 19 BW inmiddels de meest courante manier van bedrijfsbeëindiging is geworden[2] en Rechtbanken faillissementsverzoek...