Tijdschrift voor Financieel Recht 2023 nr. 10

Artikel 6 EVRM en de procedure bij Kifid

dr. mr. A. Sikkema-Lenaerts1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Voldoet de procedure bij Kifid als totaalplaatje aan de normen uit art. 6 EVRM?

Deze bijdrage gaat in op de vraag of de procedure bij Kifid als totaalplaatje voldoet aan de normen uit art. 6 EVRM. Allereerst wordt op hoofdlijnen de doorwerking van art. 6 EVRM in de procedure bij Kifid besproken. Vervolgens bespreekt de auteur of diverse normen die voortvloeien uit art. 6 EVRM zijn gewaarborgd in de procedure bij Kifid. In de situatie dat een norm uit art. 6 EVRM niet is gewaarborgd in de procedure bij Kifid, komt aan de orde of hiervoor een of meer gerechtvaardigde redenen bestaan. Zo niet, of indien een norm niet voldoende is gewaarborgd, dan doet de auteur aanbevelingen om de procedure bij Kifid beter te laten aansluiten bij art. 6 EVRM. De afsluitende paragraaf van het artikel eindigt met een opsomming van de aanbevelingen van de auteur.

 

1. Inleiding

Op woensdag 5 april 2023 verdedigde ik mijn proefschrift getiteld “Particu...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Voldoet de procedure bij Kifid als totaalplaatje aan de normen uit art. 6 EVRM?

1. Inleiding

2. De doorwerking van art. 6 EVRM in de procedure bij Kifid

3. Het recht op toegang tot Kifid

3.1. Bindend advies bij Kifid en het recht op toegang tot de rechter

3.2. De feitelijke en praktische toegankelijkheid van de bindendadviesprocedure bij Kifid

4. Het recht op rechtspraak door een onafhankelijke en onpartijdige geschilbeslechter

5. Het recht op een eerlijke procedure

6. Het recht op een openbare behandeling van de zaak en een openbare uitspraak

7. Het recht op afwikkeling van een procedure binnen een redelijke termijn

8. Afsluiting en overzicht van de aanbevelingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. mr. A. Sikkema-Lenaerts1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17835

Verder in 2023 nr.10

 Voorwoord

Civielrechtelijke geschilbeslechting in de financiële sector   In dit tijdschrift ligt de nadruk veelal op een bespreking van het financieel toezichtrecht. Soms verschijnen er ook artik...

 Overheidsrechtspraak in financiële geschillen: eenheid in verscheidenheid?

In dit artikel worden diverse initiatieven besproken, erop gericht om de deskundigheid van civiele rechters en raadsheren die financiële zaken behandelen te vergroten en de voorspelbaarheid van uit...

 ESG litigation in de financiële sector; over class actions, climate change en greenwashing

ESG kan ook in de financiële sector op veel aandacht rekenen, zowel van de wetgever als van de toezichthouders. Het gaat daarbij niet alleen om de mogelijke bijdrage van financiële ondernemingen aa...

 Rondom het Nieuws

Ambtshalve toetsing   De recente arresten van het Hof Den Haag eind september 2023 ten aanzien van de zorgplicht bij beleggingsverzekeringen, laat zien wat de impact kan zijn van een ambtsha...

 Welke rol speelt Kifid bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld?1

Kifid neemt een steeds belangrijkere rol in bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld. Dit komt door de mogelijkheid om te bemiddelen, de laagdrempeligheid, de korte doorlooptijden bij...

 Hoger beroep bij het KIFID

  Het Kifid is gespecialiseerd in geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Het Kifid kent ook een instantie voor het hoger beroep: de Commissie van Beroep. In deze bijdrage word...

 Artikel 6 EVRM en de procedure bij Kifid

Voldoet de procedure bij Kifid als totaalplaatje aan de normen uit art. 6 EVRM? Deze bijdrage gaat in op de vraag of de procedure bij Kifid als totaalplaatje voldoet aan de normen uit art. 6 EVRM. ...