Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 10

Het familiestatuut: wat de boer niet kent…?

mr. J.M. Otten1

Van oudsher zijn agrarische ondernemingen vaak familiebedrijven. Dat betekent dat in deze bedrijven drie belangrijke systemen met elkaar verweven zijn, namelijk: bedrijf, familie en eigendom. Hoewel de agrarische sector in de afgelopen decennia tal van veranderingen heeft doorgemaakt, blijft het grote aandeel familiebedrijven onveranderd. Het CBS onderzocht dat 92% van de bedrijven in de landbouw, bosbouw en visserij familiebedrijven zijn.[2] De verwevenheid van familie, bedrijf en eigendom blijkt in de agrarische praktijk voor uitdagingen te zorgen,

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

met name op momenten dat de dynamiek verandert. De bedrijfsoverdracht is zo’n moment. Niet zelden doet de overdracht van de onderneming naar de volgende generatie behoorlijk stof opwaaien. Er zijn diverse knelpunten te noemen die de bedrijfsoverdracht in agrarische familiebedrijven compliceren. Het bewaren van de familieharmonie tijdens en na het opvolgingsproces blijkt in veel gevallen een uitdaging te zijn. Tegelijkertijd wordt het gebruik van een familiestatuut gebruikelijker binnen familiebedrijven in andere sectoren. Het familiestatuut kan behulpzaam zijn om de turbulentie van de bedrijfsoverdracht in alle drie de systemen het hoofd te bieden. De vraag rijst waarom we dit instrument niet zouden inzetten bij agrarische familiebedrijven.In dit artikel staat de vraag naar de toepasbaarheid van een familiestatuut in agrarische familiebedrijven centraal. Om die vraag te beantwoorden zullen de kenmerken van agrarische familiebedrijven en de bedrijfsopvolging daarin worden belicht, waarna ook het familiestatuut als zodanig wordt onderzocht. Vervolgens zal de toepassing van een familiestatuut in de agrarische sector aan de orde komen, tezamen met de rol van de adviseur in het bedrijfsopvolgingsproces.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Schets van het familiebedrijf

2. Bedrijfsopvolging in agrarische familiebedrijven

2.1. Fiscaal-juridische aspecten

2.2. Emotionele aspecten

3. Het familiestatuut

3.1. Wat is het en wat is het doel?

3.2. Wat staat erin?

3.3. Juridische waarde

4. Een agrarisch familiestatuut?

4.1. Document geen doel op zich

4.2. Passend en effectief in de agrarische sector

5. De rol van de adviseur bij bedrijfsopvolging

5.1. De ‘huisaccountant’

5.2. Begeleiding bij het opstellen van een familiestatuut

6. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.M. Otten1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16922

Verder in 2021 nr.10

 Pacht als proeftuin voor kwalificatievragen

Juristen die het pachtrecht beoefenen, zal het niet zijn ontgaan: met het arrest van 20 december 2019[1] (inmiddels min of meer algemeen bekend als het Inscharing-arrest) heeft de Hoge Raad aan de ...

 Het familiestatuut: wat de boer niet kent…?

Van oudsher zijn agrarische ondernemingen vaak familiebedrijven. Dat betekent dat in deze bedrijven drie belangrijke systemen met elkaar verweven zijn, namelijk: bedrijf, familie en eigendom. Ho...

 Opstalvergoeding einde erfpacht verdient een beter fundament. Reactie op artikel ‘De opstalvergoeding bij groene erfpacht’

In ‘De opstalvergoeding bij groene erfpacht’[2] bespreken Albert van Gellicum en Peter van Arnhem hoe de opstalvergoeding bij het einde van een tijdelijk erfpachtrecht naar hun mening m...

 Nawoord bij de reactie van drs. K.M. de Lange

Art. 5:87 lid 2 BW heeft betrekking op de vergoeding aan de erfpachter bij opzegging van het recht van erfpacht wegens verzuim. De marktwaarde van het (in de regel goed vermarktbare) recht van erfp...

 Boekbespreking - Serie Burgerlijk Proces & Praktijk, Pachtprocesrecht, mr. dr. J.M.M. Menu

Een praktische beschrijving van het procesrecht in pachtzaken. Dat is wat auteur Menu beoogt en ook doet. Het boek geeft een praktische beschrijving van de procesvoering in pachtzaken, passende ...