Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2021 nr. 10

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

Pacht als proeftuin voor kwalificatievragen

mr. W.L. Valk

Juristen die het pachtrecht beoefenen, zal het niet zijn ontgaan: met het arrest van 20 december 2019[1] (inmiddels min of meer algemeen bekend als het Inscharing-arrest) heeft de Hoge Raad aan de norm wat betreft de vraag of al dan niet sprake is van pacht een nieuwe formulering gegeven. Het arrest is in dit tijdschrift gepubliceerd en het is dus niet nodig om de inhoud ervan uitvoerig uiteen te zetten. De kern is dat eerst moet worden vastgesteld welke de rechten en verplichtingen zijn die partijen zijn overeengekomen (uitleg), en dat vervolgens de rechter z... ...lees meer

Artikel

Het familiestatuut: wat de boer niet kent…?

mr. J.M. Otten1

Van oudsher zijn agrarische ondernemingen vaak familiebedrijven. Dat betekent dat in deze bedrijven drie belangrijke systemen met elkaar verweven zijn, namelijk: bedrijf, familie en eigendom. Hoewel de agrarische sector in de afgelopen decennia tal van veranderingen heeft doorgemaakt, blijft het grote aandeel familiebedrijven onveranderd. Het CBS onderzocht dat 92% van de bedrijven in de landbouw, bosbouw en visserij familiebedrijven zijn.[2] De verwevenheid van familie, bedrijf en eigendom blijkt in de agrarische praktijk voor uitdagingen te zorgen, met name op momenten dat de dynamiek ... abonneren of dit artikel kopen.

Opstalvergoeding einde erfpacht verdient een beter fundament. Reactie op arti...

drs. K.M. de Lange1

In ‘De opstalvergoeding bij groene erfpacht’[2] bespreken Albert van Gellicum en Peter van Arnhem hoe de opstalvergoeding bij het einde van een tijdelijk erfpachtrecht naar hun mening moet worden bepaald. In deze bijdrage probeer ik een fundament te leggen onder de discussie over de opstalvergoeding einde erfpacht. Hiervoor beschrijf ik achtereenvolgens de verdeling tussen de verschillende vermogensbestanddelen bij erfpacht, het juridisch kader bij de vermogensverdeling en hoe de marktwaarde van de opstal bepaald kan worden. Ik sluit af me... abonneren of dit artikel kopen.

Nawoord bij de reactie van drs. K.M. de Lange

Ing. A. van Gellicum en drs. P.C. van Arnhem

Art. 5:87 lid 2 BW heeft betrekking op de vergoeding aan de erfpachter bij opzegging van het recht van erfpacht wegens verzuim. De marktwaarde van het (in de regel goed vermarktbare) recht van erfpacht moet worden vergoed, uitgaande van de fictie dat opzegging niet had plaatsgehad. Art. 5:99 lid 1 BW ziet op een geheel andere vergoeding: die in geval van expiratie van het erfpachtrecht door termijnverloop. Nu wordt de restwaarde van de (in de regel niet los van de grond vermarktbare) opstal aan de scheidende erfpachter vergoed na eindiging van de erfpacht.De kern van de reactie va... abonneren of dit artikel kopen.

Boekbespreking - Serie Burgerlijk Proces & Praktijk, Pachtprocesrecht, mr. dr...

mr. B. Nijman

Een praktische beschrijving van het procesrecht in pachtzaken. Dat is wat auteur Menu beoogt en ook doet. Het boek geeft een praktische beschrijving van de procesvoering in pachtzaken, passende in de doelstelling van de serie Burgerlijk Proces & Praktijk. Vanuit zijn jarenlange ervaring als advocaat in pachtzaken, maakt mr. Menu de lezer duidelijk dat het pachtprocesrecht minder ingewikkeld en atypisch is dan het op het eerste gezicht lijkt. Het boek wil ook daarnaast een naslagwerk en geheugensteuntje zijn voor degenen die al enige ervaring in het pachtrecht hebben. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 14 mei 2019 en 28 april 2020,  ECLI:NL:GHARL...

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, D.H. de Witte en S.B. Boorsma en de deskundige leden W.G. Nijlant en C.R.M. van Wijk-Francissen)Met noot B. NijmanPachtovereenkomst.[Burgerlijk Wetboek, art.7:321 lid 1, art. 7:322 lid 1, art.7:337 art. 7:356, art.7:396, art. 7:399; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 131, art.164 lid 2, art. 170]Gepacht land besmet door knolcyperus. Gebrek bij aanvang pacht? Na getuigenverhoor is gebrek niet vast komen te staan.arrest van de pachtkamer van 14 mei 2019in de zaak van1.... abonneren of dit artikel kopen.

Beheer landelijk gebied - Rechtbank Gelderland, 13 augustus 2021, ECLI:NL:RB...

A.J.H. Rutten

(mr. G.A. van der Straaten, voorzitter, mr. D.J. Post en mr. S.E.M. Lichtenberg)Met noot A.J.H. RuttenGoedkeuring faunabeheerplan.[Wet natuurbescherming, art. 3.1, art. 3.3, art. 3.10, art. 3.12, art. 3.15; Beluit natuurbescherming, art. 3.1, art. 3.66, art. 3.67; Algemene wet bestuursrecht, art. 6:19]Het college van gedeputeerde staten van Gelderland moet bij de goedkeuring van het faunabeheerplan beoordelen of aan de vrijstellingsvoorwaarden uit de Wnb is voldaan. Een van de voorwaarden om op grond van artikel 3.15 van de... abonneren of dit artikel kopen.

Beheer landelijk gebied - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 1 sept...

D.W. Bruil

(mr. J.E.M. Polak, voorzitter, en mr. G.T.J.M. Jurgens en mr. B. Meijer)Met noot D.W. BruilPacht. Faunaschade.[Wet natuurbescherming, art. 6.1; Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant, art. 4.6)]GS van Noord-Brabant hebben geweigerd een tegemoetkoming in schade die ganzen hebben toegebracht aan gepachte gronden te verstrekken. Op grond van de Beleidsregel natuurbescherming wordt geen vergoeding gegeven als de schade is toegebracht aan gronden die in erfpacht of pacht zijn gegeven en waarvoor beperkingen in het landbouw... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Algemeen BedrijfslichamenIn het kader van de Wet opheffing bedrijfslichamen is er nu de rekening en verantwoording van de vereffeningen van het voormalig Productschap voor Vee en Vlees en het voormalig Productschap Zuivel. Er resteert een batig saldo. Overeenkomstig de Wet opheffing bedrijfslichamen zal daaraan een bestemming worden gegeven die ten goede komt aan de sectoren die door het voormalig Productschap voor Vee en Vlees en het voormalig Productschap Zuivel werden bestreken. (Kamerstukken II 2020/21, 33910, nr. 30). Ook andere schappen... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Burenrecht(Herhaling cursus 2020)Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een cursusochtend over allerlei geschillen die tussen buren kunnen ontstaan. Bij deze cursusochtend worden de rechtsregels die dergelijke conflicten beheersen behandeld, onder de vlag “burenrecht”. Onder het burenrecht wordt verstaan al hetgeen in zakenrechtelijk opzicht kan spelen tussen eigenaars en gebruikers van naburige percelen. Tal van onderwerpen komen aan de orde, waaronder: grensgeschillen, verjaring, erfdienstbaarheden, bomen en vensters nabij de erfgrens ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS