Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 10

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Algemeen

Bedrijfslichamen

In het kader van de Wet opheffing bedrijfslichamen is er nu de rekening en verantwoording van de vereffeningen van het voormalig Productschap voor Vee en Vlees en het voormalig Productschap Zuivel. Er resteert een batig saldo. Overeenkomstig de Wet opheffing bedrijfslichamen zal daaraan een bestemming worden gegeven die ten goede komt aan de sectoren die door het voormalig Productschap voor Vee en Vlees en het voormalig Productschap Zuivel werden bestreken. (Kamerstukken II 2020/21, 33910, nr. 30). Ook andere schappen lopen definitief af: zie Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 september 2021, houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Vee en Vlees. Stcrt. 2021, nr. 41135. Zuivel: 41136.

Troonrede

De troonrede staat in Kamerstukke...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Algemeen

Bedrijfslichamen

Troonrede

SWOT

Ruimtelijke Ordening

Zonneveld

Planschade

Beheer landelijk gebied

Natuurbescherming

Natuurschoonwet

Grote grazers

Peilbesluit

Saldering

Jachtakte

Faunaschade

Structuurbeleid

Verplaatsing

Marktordening

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

Randvoorwaardenkorting

GLB

Jonge boeren

Brancheorganisatie

Vanggewas

Dieren

Vangletsel

Planten

Ziekten

Milieurecht

Nitraatrichtlijn

Afval

Fosfaatrechten

Compost

Vergunning

Bedrijfsopvolging

Verdeling

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Omgevingsfondsen

WOB

Stal

Voerrobot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16926

Verder in 2021 nr.10

 Pacht als proeftuin voor kwalificatievragen

Juristen die het pachtrecht beoefenen, zal het niet zijn ontgaan: met het arrest van 20 december 2019[1] (inmiddels min of meer algemeen bekend als het Inscharing-arrest) heeft de Hoge Raad aan de ...

 Het familiestatuut: wat de boer niet kent…?

Van oudsher zijn agrarische ondernemingen vaak familiebedrijven. Dat betekent dat in deze bedrijven drie belangrijke systemen met elkaar verweven zijn, namelijk: bedrijf, familie en eigendom. Ho...

 Opstalvergoeding einde erfpacht verdient een beter fundament. Reactie op artikel ‘De opstalvergoeding bij groene erfpacht’

In ‘De opstalvergoeding bij groene erfpacht’[2] bespreken Albert van Gellicum en Peter van Arnhem hoe de opstalvergoeding bij het einde van een tijdelijk erfpachtrecht naar hun mening m...

 Nawoord bij de reactie van drs. K.M. de Lange

Art. 5:87 lid 2 BW heeft betrekking op de vergoeding aan de erfpachter bij opzegging van het recht van erfpacht wegens verzuim. De marktwaarde van het (in de regel goed vermarktbare) recht van erfp...

 Boekbespreking - Serie Burgerlijk Proces & Praktijk, Pachtprocesrecht, mr. dr. J.M.M. Menu

Een praktische beschrijving van het procesrecht in pachtzaken. Dat is wat auteur Menu beoogt en ook doet. Het boek geeft een praktische beschrijving van de procesvoering in pachtzaken, passende ...