Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 1

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. drs. L. in 't Veld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

ACTUALITEITEN NATIONAAL

Herziene Corporate Governance Code is gepubliceerd

Op 20 december 2022 is de herziene versie van de Corporate Governance Code (hierna: Code) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat aangeboden. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code onder voorzitterschap van Van der Meer Mohr is verantwoordelijk geweest voor de herziening. Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Code zijn dat bestuurders verantwoordelijk zijn voor duurzame lange termijn waardecreatie en dat vennootschappen beleid voor diversiteit en inclusie moeten opstellen voor de gehele onderneming. Daarnaast is de Code op andere punten geactualiseerd. De verankering in het krachtens art. 2:391 lid 5 BW uitgevaardigde Besluit inhoud bestuursverslag heeft nog niet plaatsgevonden. Op grond van art. 2:391 lid 6 BW geldt daar een voorhangprocedure.

 

Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie per 1 janua...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

ACTUALITEITEN INTERNATIONAAL

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. drs. L. in 't Veld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17583

Verder in 2023 nr.1

 Kroniek accountantsaansprakelijkheid 2021-2022

Deze kroniek kent een thematische opbouw met een focus op ontwikkelingen in de rechtspraak. De kroniek ziet op uitspraken op het gebied van civielrechtelijke aansprakelijkheid van accountants in de...

 Voorwoord

Fraude en de accountant: de constante uitdaging om op het rechte pad te blijven   De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") is duidelijk drukdoende met het onderwerp "fraude"...

 Additionele verslaggevingsvereisten bij turbo-liquidatie: middel erger dan de kwaal?

Afgelopen zomer verscheen het wetsontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.[2] Doel van dit wetsontwerp is volgens de Memorie van Toelichting (MvT) 'het vertrouwen in de re...

 Praktijkvragen over de wettelijke reserve deelneming

Dit artikel gaat in op enkele praktijkvragen die samenhangen met de wettelijke reserve deelneming.Het artikel gaat in op de volgende drie vragen in relatie tot de wettelijke reserve deelneming (art...

 Objectiviteit van de accountant in gevaar!

Annotatie bij verschillende uitspraken van de Accountantskamer   Annotatie naar aanleiding van verschillende uitspraken van de Accountantskamer over het fundamentele beginsel van objectiviteit van ...