Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2023 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Inleiding

Voorwoord

mr. drs. M. van der Linden1

Fraude en de accountant: de constante uitdaging om op het rechte pad te blijven   De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") is duidelijk drukdoende met het onderwerp "fraude". Getuige de meest recente ontwikkelingen zitten we echter niet op het juiste spoor, zo is mijn overtuiging.   In de decembermaand stuurde de NBA een brief met suggesties voor toekomstige wetgeving aan de minister van Financiën.[2] Daarin signaleerde de NBA onder andere dat er in de wet weinig geregeld is over verslaggeving door bedrijven zé... ...lees meer

Artikel

Kroniek accountantsaansprakelijkheid 2021-2022

mr. dr. J.E. Brink-Van der Meer1

Deze kroniek kent een thematische opbouw met een focus op ontwikkelingen in de rechtspraak. De kroniek ziet op uitspraken op het gebied van civielrechtelijke aansprakelijkheid van accountants in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Het overzicht pretendeert niet volledig te zijn.De opbouw van de kroniek is als volgt. Paragraaf 1 gaat in op uitspraken inzake de wettelijke taak, meer specifiek de jaarrekeningcontrole. Paragraaf 2 bevat een overzicht van rechtspraak op gebied van de niet-wettelijke taak, waarbij ik specifiek stilsta bij de volgende niet-wettelijke ... abonneren of dit artikel kopen.

Additionele verslaggevingsvereisten bij turbo-liquidatie: middel erger dan de...

mr. drs. A.G. de Neve1

Afgelopen zomer verscheen het wetsontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.[2] Doel van dit wetsontwerp is volgens de Memorie van Toelichting (MvT) 'het vertrouwen in de regeling te verbeteren, door de transparantie te vergroten, de rechtsbescherming te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden.' Bij dit wetsvoorstel zijn diverse kanttekeningen te plaatsen.[3] In dit artikel beperk ik mij tot de praktische aspecten van dit wetsvoorstel en waag ik mij aan de vraag of het voorgestelde middel niet erger is dan de kwaal. abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvragen over de wettelijke reserve deelneming

A. Dieleman RA1

Dit artikel gaat in op enkele praktijkvragen die samenhangen met de wettelijke reserve deelneming.Het artikel gaat in op de volgende drie vragen in relatie tot de wettelijke reserve deelneming (art. 2:389 lid 6 BW):- als een deelnemende rechtspersoon door verkoop van aandelen, of door verwatering (omdat de deelneming aandelen uitgeeft aan derden), de overheersende zeggenschap verliest, hoe moet de wettelijke reserve deelneming dan worden bepaald? Uitsluitend over de resultaten die de deelnemende rechtspersoon heeft verwerkt na het verlies van overheersende zeggenschap, of ook... abonneren of dit artikel kopen.

Objectiviteit van de accountant in gevaar!

A. Dieleman RA1

Annotatie bij verschillende uitspraken van de Accountantskamer   Annotatie naar aanleiding van verschillende uitspraken van de Accountantskamer over het fundamentele beginsel van objectiviteit van de accountant en bedreigingen die niet zelden te laat – of soms helemaal niet – worden gesignaleerd.[2] 1. Inleiding Objectiviteit is één van de vijf zogenoemde fundamentele beginselen uit de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants ('VGBA') waaraan iedere accountant[3] zich bij de uitoefening van het beroep moet houd... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. drs. L. in 't Veld1

ACTUALITEITEN NATIONAAL Herziene Corporate Governance Code is gepubliceerd Op 20 december 2022 is de herziene versie van de Corporate Governance Code (hierna: Code) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat aangeboden. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code onder voorzitterschap van Van der Meer Mohr is verantwoordelijk geweest voor de herziening. Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Code zijn dat bestuurders verantwoordelijk zijn voor duurzame lange termijn waardecreatie en dat vennootschappen beleid voor diversiteit en inclu... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS