Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 3

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. drs. L. in 't Veld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Nationaal

1.1. Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie door Eerste Kamer aangenomen

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. De wet voorziet in een vooralsnog tijdelijke regeling van twee jaar om de transparantie bij turboliquidatie te vergroten. Het doel van de regeling is om misbruik bij beëindiging van rechtspersonen via turboliquidatie te voorkomen. Daartoe wordt het bestuur van de te ontbinden vennootschap onder meer verplicht om een aantal financiële stukken openbaar te maken en wordt aan schuldeisers een recht op inzage in de administratie toegekend als de verantwoordingsverplichting niet door het bestuur is nagekomen.2 De wet zal per 15 november 2023 in werking treden.

1.2. Consultatie ontwerp implementatiewet van de CSRD

Op 19 juli 2023 heeft de minister van Financiën een ontwerp van de Wet imple...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Nationaal

1.1. Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie door Eerste Kamer aangenomen

1.2. Consultatie ontwerp implementatiewet van de CSRD

1.3. RJ-Uiting 2023-6: ‘Verwerking kosten van groot onderhoud door onderwijsinstellingen (definitieve Richtlijn) en wijzigingen als gevolg van aanpassingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo)’

1.4. RJ-Uiting 2023-7: ‘Voorgenomen wijzigingen in de Richtlijnen als gevolg van aanpassingen in de Code corporate governance’

1.5. RJ-Uiting 2023-8: ‘Ontwerp-richtlijn 260 ‘De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening’ definitief geworden’

1.6. RJ-Uiting 2023-9: ‘Voorstellen tot aanpassing van Richtlijnen naar aanleiding van ontvangen commentaren op RJ-bundel en RJk-bundel (jaareditie 2022)’

1.7. RJ-Uiting 2023-10: ‘Definitief gewijzigde alinea’s inzake geldmiddelen in het kasstroomoverzicht’

1.8. RJ-Uiting 2023-11: ‘Toepassing wijzigingen in hoofdstuk 212 Materiële vaste activa door onderwijsinstellingen’

1.9. RJ-Uiting 2023-12: ‘De verwerking van winstbelasting inzake ‘Pillar Two model rules’ onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’

1.10. Wetgevingsbrief AFM

1.11. Rapport AFM over frauderisicoanalyses bij wettelijke controles

1.12. Kwartiermakers sturen zesde voortgangsrapportage naar Tweede Kamer

1.13. Oproep NBA, VEB en Eumedion om Wet toekomst accountancysector niet controversieel te verklaren

2. Internationaal

2.1. EU: gedelegeerde verordening ESRS

2.2. ISSB: eerste duurzaamheidsstandaarden

2.3. IPSASB: start project klimaatstandaard

2.4. IAASB: ontwerp assurance standaard duurzaamheid

2.5. IASB: post-implementation reviews

2.6. IASB: amendementen op IAS 7/IFRS 7 en IAS 12

2.7. IOSCO: consultatie over goodwill

2.8. ESMA: verslag handhavingsactiviteiten 2022

2.9. PCAOB: stijgende tekortkomingen bij accountantscontrole

2.10. PCAOB: voorstel aanscherping verantwoordelijkheid accountant voor fraude

2.11. IAASB: exposure draft inzake going concern

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. drs. L. in 't Veld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17782

Verder in 2023 nr.3

 Voorwoord

Recht op een accountant?   In ons rechtsstatelijk systeem bestaat er een recht op een advocaat. Indien een partij niet in staat is een advocaat te vinden die hem bij kan staan in een procedu...

 Accountant en niet-naleving van wet- en regelgeving

(NOCLAR) Met ingang van 1 januari 2019 zijn de door het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants ("NBA") vastgestelde 'Nadere voorschriften over de handelwijze van de accountan...

 Toepassing van de Corporate Governance Code 2022 in overgangsjaar 2023

Praktijkvraag   1. Introductie Op 20 december 2022 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance de Corporate Governance Code 2016 (de "Code 2016") geactualiseerd. De geactualiseerde C...

 Actualiteiten

1. Nationaal 1.1. Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie door Eerste Kamer aangenomen Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Tijdelijke wet transparantie turboliquidati...