Tijdschrift voor Financieel Recht

2020 nr. 12

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

Perverse prikkels

prof. dr. E.P.M. Joosen

In het recente Verslag van de Vaste commissie voor Financiën ingebracht bij de behandeling van het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector[1] is de woordcombinatie ‘perverse prikkels’ door de Kamerleden vaak gebruikt.[2] Ook de huidige minister van Financiën is een groot fan, net zoals zijn voorganger, van deze krachttermen.[3] Het lezen van de Parlementaire stukken over dit nieuwe wetsvoorstel dat verdere regels zal stellen aan het beloningsbeleid in de financiële sector roept vraagtekens op vanuit het perspectief van de kwaliteit van de wetgeving. Daarbij signaleer i... ...lees meer

Artikel

EBA over kredietrisico, kredietverstrekking & interne governance

mr. T.A. Waterbolk en E.L. Rowel1

De EBA richtsnoeren over de initiëring en monitoring van leningen roepen vragen op voor banken en andere kredietverstrekkers over hun interne governance rondom kredietverstrekking en kredietrisicobeheersing, bijvoorbeeld bij het gebruik van credit scoring modellen. Ook de brede en gedetailleerde aanpak van EBA roept vragen op – EBA lijkt de grenzen van haar mandaat te hebben opgezocht 1. Inleiding Op 29 mei 2020 heeft de European Banking Authority (hierna: EBA) het eindverslag gepubliceerd van de Richtsnoeren inzake de initiëring en moni... abonneren of dit artikel kopen.

De toekomstige Europese Verordening voor Crowdfundingdienstverleners (Deel II)

mr. E.L.M. van Kranenburg en mr. D.A.J.M. Melchers

Op 7 oktober 2020 heeft het Europees Parlement de verordening voor Europese aanbieders van crowdfundingdiensten (hierna: de ECSP) vastgesteld, waarin een vergunningplicht voor crowdfundingdienstverleners is neergelegd. In deze bijdrage, die uit twee delen bestaat, zullen de auteurs niet alleen in grote lijnen deze nieuwe regelgeving bespreken, maar zullen tevens specifieke onderdelen worden belicht die bijzondere aandacht vragen vanwege de samenloop met bestaande wetgeving. 1. Inleiding In deel I van dit tweeluik hebben wij Verordening... abonneren of dit artikel kopen.

Van MiFID naar MiCA: een juridisch raamwerk voor crypto asset service providers

mr. S.W. van de Ven

De Europese Commissie heeft op 24 september 2020 een voorstel uitgebracht voor een verordening betreffende markten voor crypto-assets (hierna: MiCA). Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste bepalingen van MiCA voor crypto asset service providers, waaronder de vergunningplicht en de doorlopende vereisten die MiCA in het leven roept voor deze dienstverleners. Ook bespreekt deze bijdrage de status van het voorstel en de verwachte invloed die MiCA zal hebben op de industrie. 1. Inleiding De regulering van crypto-assets is de laatste jaren een veel... abonneren of dit artikel kopen.

De opinie van EBA over legacy instruments

mr. W.J. Horsten

Op 21 oktober jl. publiceerde de Europese Bankenautoriteit (EBA) haar in 2019 reeds aangekondigde opinie over de ‘prudentiële behandeling’ van zogenoemde legacy instruments.[1] Daarmee wordt gedoeld op nog uitstaande kapitaalinstrumenten van banken die zij hebben uitgegeven voor de datum vanaf welke de regels van de verordening kapitaalvereisten (CRR)[2] uit 2013 toegepast moesten worden. Kapitaalinstrumenten die voordien zijn uitgegeven op basis van de tot dan toe geldende vereisten, maar niet voldoen aan de nieuw... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Nieuwsoverzicht

mr. M.P.G. van Eijck Van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling en mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënOntwerpvoorstel Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020 Op 6 oktober 2020 is het ontwerpvoorstel Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020 ter consultatie voorgelegd. Het ontwerpvoorstel wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft (Bptfg) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs). Het ontwerpvoorstel heeft betrekking op banken, beleggingsondernemingen,  bepaalde financiële holdings en ge... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

mr. T.B. Klerks, mr. S.E.P. Uijldert, mr. C. Russcher, mr. R.J.C. Goudswaard, E. Kempenaar, mr. W.M.A. Pronk, mr. N. van der Meer Mohr en M. Flipse1

    abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS