Tijdschrift voor Financieel Recht

2023 nr. 9

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Voorwoord - Het belang van rechterlijke toetsing

mr. drs. S.M.C. Nuijten1

De vereenvoudigde afdoening van boetezaken door de AFM   De AFM hanteert sinds kort een procedure voor vereenvoudigde afdoening van boetezaken, waarbij een korting van 15% kan worden verkregen door erkenning van de overtreding en het afzien van bezwaar en beroep. De procedure is een stimulans om geen gebruik van bestuursrechtelijke rechtsbescherming te maken. Dit roept de vraag op naar de gevolgen, zeker nu de procesbereidheid in het financieel toezicht toch al niet groot is en de financiële toezichthouders in recente jurisprudentie meermaals in het on... ...lees meer

Artikel

Brussels akkoord over EU green bond standard verordening

Mr. Drs. W.F. Mulder1

en proces Op 1 juni 2023 is in Brussel een Triloog-Akkoord (tussen de Europese Commissie, de EU Raad van Ministers en het Europees Parlement (EP)) bereikt over het in 2021 door de Europese Commissie gelanceerde voorstel voor een European Green Bond Standard Regulation (EuGB Verordening). De verwachting is dat de definitieve EuGB Verordening komend najaar zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en twintig dagen later officieel in werking zal treden. Vanaf twaalf maanden daarna zal de praktijk gebruik kunnen maken van de EuGB Verordening, ... abonneren of dit artikel kopen.

EMIR 3.0: risicomitigatie of industriepolitiek?

Mr. K.B. van Leeuwen MSc en mr. A. Bokma1

In de nasleep van de financiële crisis van 2008 werden Europese regels geïntroduceerd om de markt voor otc-derivaten[2] robuuster en transparanter te maken. Dit gebeurde in 2012 in de vorm van Verordening (EU) nr. 648/2021 (European Market Infrastructure Regulation, hierna: EMIR). Eén van de regels die werd ingevoerd om de financiële stabiliteit te waarborgen was een verplichting om otc-derivaten te clearen bij een centrale tegenpartij (central counterparty, hierna: CCP).[3] Daarnaast kwam er, gezien de essentiële rol voor CCP... abonneren of dit artikel kopen.

Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

mr. R.J.M. Sanders1

Naast financieel toezicht ook incassotoezicht? Natuurlijke personen met problematische schulden worden al gauw geconfronteerd met private buitengerechtelijke incassobureaus die tot op heden nagenoeg ongereguleerd zijn. Om de vele misstanden in de incassosector te bestrijden, treedt naar verwachting op 1 januari 2024 de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) in werking. Omdat de wet haar reikwijdte bepaalt op basis van een definitie die is gekoppeld aan incassodiensten en niet aan het hebben van een “traditioneel” incassobureau, kunnen ondernemingen die zijn gereguleer... abonneren of dit artikel kopen.

Het nieuwe EBA Monitoring Report over AT1, Tier 2 en TLAC/MREL eligible liabi...

mr. W.J. Horsten1

Rondom het nieuws Op 21 juli jl. bracht EBA een geüpdatet Monitoring Report uit over Additional Tier 1 (AT1), Tier 2 en TLAC/MREL eligible liabilities-instrumenten van EU-banken.[2] Dat was zeker welkom. Het is de eerste keer dat EBA al deze typen financieringsinstrumenten in een enkel rapport bespreekt, waar zij eerder separate (geüpdatete) monitoring reports uitbracht over AT1 en TLAC/MREL. Deze consolidatie maakt overeenkomsten tussen de verschillende typen instrumenten makkelijker zichtbaar, wat de leesbaarheid en het begrip ten goede komt. In deze bijdrage wo... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS