Tijdschrift voor Financieel Recht 2023 nr. 9

Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

mr. R.J.M. Sanders1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Naast financieel toezicht ook incassotoezicht?

Natuurlijke personen met problematische schulden worden al gauw geconfronteerd met private buitengerechtelijke incassobureaus die tot op heden nagenoeg ongereguleerd zijn. Om de vele misstanden in de incassosector te bestrijden, treedt naar verwachting op 1 januari 2024 de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) in werking. Omdat de wet haar reikwijdte bepaalt op basis van een definitie die is gekoppeld aan incassodiensten en niet aan het hebben van een “traditioneel” incassobureau, kunnen ondernemingen die zijn gereguleerd onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) ook onder de reikwijdte vallen. Dit artikel licht de voor financiële marktpartijen belangrijkste punten van de Wki toe en bevat daarbij enkele observaties en interpretaties van de auteur.

De wetgever heeft geconstateerd dat één op de tien huishoudens te maken heeft met problematische schulden. Daarom is in het regeerakkoord 2017-20212 afgesp...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Naast financieel toezicht ook incassotoezicht?

1. Hoe raakt de Wki financiële marktpartijen?

1.1. Definitie “buitengerechtelijke incassowerkzaamheden”

1.2. Reikwijdte van de Wki en verschillen met de Wft

1.2.1. Beroep of bedrijf

1.2.2. Vorderingen van een derde

1.2.3. Natuurlijke personen in Nederland

1.3. Wanneer worden buitengerechtelijke incassowerkzaamheden verricht of aangeboden door een financiële marktpartij?

1.3.1. Factoringmaatschappijen en betaaldienstverleners

1.3.2. Bemiddelaars

1.3.3. Crowdfundingplatformen

1.3.4. Uitgezonderd: kredietservicers

1.3.5. Hoe zit het met betaaldienstverleners?

1.3.6. Nabrander: is er misschien toch een algemene ontsnapping mogelijk?

2. Welke verplichting uit de Wki zijn van toepassing op financiële marktpartijen die onder de reikwijdte vallen?

2.1. Registratieplicht

2.2. Forse civielrechtelijke gevolgen voor niet-geregistreerde incasso

2.3. Betrouwbaarheids- en kwaliteitseisen

2.3.1. Betrouwbaarheidseisen

2.3.2. Kwaliteitseisen

2.4. Toezicht en handhaving door de Inspectie JenV

2.4.1. Bevoegdheden van de inspectie

2.4.2. Samenwerking met de AFM

3. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.J.M. Sanders1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17793

Verder in 2023 nr.9

 Voorwoord - Het belang van rechterlijke toetsing

De vereenvoudigde afdoening van boetezaken door de AFM   De AFM hanteert sinds kort een procedure voor vereenvoudigde afdoening van boetezaken, waarbij een korting van 15% kan worden verkreg...

 Brussels akkoord over EU green bond standard verordening

en proces Op 1 juni 2023 is in Brussel een Triloog-Akkoord (tussen de Europese Commissie, de EU Raad van Ministers en het Europees Parlement (EP)) bereikt over het in 2021 door de Euro...

 EMIR 3.0: risicomitigatie of industriepolitiek?

In de nasleep van de financiële crisis van 2008 werden Europese regels geïntroduceerd om de markt voor otc-derivaten[2] robuuster en transparanter te maken. Dit gebeurde in 2012 in de ...

 Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

Naast financieel toezicht ook incassotoezicht? Natuurlijke personen met problematische schulden worden al gauw geconfronteerd met private buitengerechtelijke incassobureaus die tot op heden nagenoe...

 Het nieuwe EBA Monitoring Report over AT1, Tier 2 en TLAC/MREL eligible liabilities instrumenten

Rondom het nieuws Op 21 juli jl. bracht EBA een geüpdatet Monitoring Report uit over Additional Tier 1 (AT1), Tier 2 en TLAC/MREL eligible liabilities-instrumenten van EU-banken.[2] Dat was zeker w...