Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

2016 nr. 5/6

Inleiding

Monitoring mania en andere wicked problems

mr. M.L. Schönau1

Op 1 november 2016 presenteerde de door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) ingestelde Monitoring Commissie Accountancy het Rapport ‘Veranderen in het Publiek Belang’ (hierna: Rapport).[2] Dit rapport is het eerste verslag van de hand van de in juni 2015 ingestelde commissie. Het bevat een evaluatie van de stand van zaken van het veranderproces in de accountancysector zoals dat in gang is gezet met de 53 maatregelen uit het rapport ‘In het Publiek Belang’ van de eveneens door de NBA ingestelde Werkgroep Toekomst Accountantsberoep van 25 septemb... ...lees meer

Artikel

Oh Oh OOB – nieuwe regelgeving voor organisaties van openbaar belang

mr. Q.H. van Vliet1

Door de invloed van Europese regelgeving zijn de rol en het takenpakket van de auditcommissie bij organisaties van openbaar belang vergroot. Ook worden er nieuwe eisen gesteld ten aanzien van de samenstelling van de auditcommissie. Voor accountantsorganisaties geldt een verplichte kantoorroulatie en wordt de scheiding van controle en advies door accountantsorganisaties bij organisaties van openbaar belang ook op Europees niveau vereist. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die plaatsvinden door de invoering en de implementatie van Richtlijn 2014/56/EU, die zie... abonneren of dit artikel kopen.

Wijziging accountantswetgeving 2016

mr. drs. H.K.O. Reimers en J.W. Timmers MSc1

In 2010 heeft de Europese Commissie haar eerste voorstellen gelanceerd voor een aanpassing van de Europese accountantsregelgeving.[2] Dat heeft in 2014 geresulteerd in een aanpassing van een Europese Richtlijn (hierna: de Richtlijn) en een nieuwe Europese Verordening (hierna: de Verordening).[3] De Richtlijn moest per 17 juni 2016 in de Nederlandse wet geïmplementeerd zijn. Daartoe is een wetsvoorstel door de Eerste en Tweede Kamer aanvaard.[4] De implementatie van de Richtlijn heeft met name plaatsgevonden door wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties (hierna: Wta). De Rich... abonneren of dit artikel kopen.

Wettelijke reserve bij overname deelneming in groepsverband

A. Dieleman RA1

Recent deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) een interessante uitspraak in een door een accountant aangespannen beroep naar aanleiding van een eerder opgelegde berisping, als maatregel door de Accountantskamer.[2] De inhoudelijke kant van de casus betreft de vraag of een rechtspersoon die een deelneming (met daarin een wettelijke (herwaarderings)reserve) verwerft, verplicht is om naar aanleiding daarvan ook een wettelijke reserve te vormen in haar enkelvoudige jaarrekening. abonneren of dit artikel kopen.

Consolidatievrijstelling beleggingsentiteiten: reactie op AFM-reactie

mr. drs. J.F. Garvelink en drs. C.M. Roozen RA1

Wij danken Meershoek van de AFM voor zijn reactie[2] op ons artikel inzake de consolidatievrijstelling voor beleggingsentiteiten.[3] In dat artikel zijn wij ook ingegaan op de reactie van de AFM[4] op de (toen nog) ontwerp-richtlijn van de RJ.[5] Wij reageren hier graag kort op de bijdrage van Meershoek en zullen daarbij proberen niet te veel in herhaling te vallen.In essentie zijn Meershoek en wij het met elkaar eens dat het specifiek voor beleggingsentiteiten beter is om meerderheidsbelangen in beleggingen niet te consolideren, maar deze als beleggingen op te nemen tegen ... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag - Gevolgen wijziging Titel 9 Boek 2 BW

drs. D. Manschot RA en prof. dr. R.L. ter Hoeven RA1

Eind 2015 zijn gewijzigde bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW gepubliceerd in het Staatsblad.[2] Deze wijzigingen zijn het gevolg van wijzigingen in de EU-jaarrekeningenrichtlijnen[3] en betreffen onder meer de verplichte activering van goodwill, de verkorting van de termijn voor het opmaken en publiceren, de introductie van een categorie ‘microrechtspersonen’ en de verhoging van de grensbedragen voor kleine en middelgrote rechtspersonen. In deze bijdrage gaan wij in op enkele praktijkvragen die bij de eerste toepassing van de gewijzigde wettelijke bepalingen zijn gerezen.Is eerdere t... abonneren of dit artikel kopen.

Vraagtekens rondom strikte meldingsplicht van accountant bij ongebruikelijke ...

mr. A.H.P. van Hulten en mr. A.C. van Campen1

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 13 september 2016 uitspraak gedaan in een kwestie ter zake de toepassing van de meldingsplicht voor de accountant van ongebruikelijke transacties. Het betreft het hoger beroep van de uitspraak van de Accountantskamer van 15 december 2014, waarbij de betrokken accountant is berispt voor diens handelwijze. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven acht het door de accountant ingestelde hoger beroep ongegrond. De vraag is in hoeverre de strikte toepassing van de op de accountant rustende meldingsplicht werkelijk... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C.J.A. van Geffen en prof. dr. C. Camfferman RA1

Nationale ontwikkelingen Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid. Stb. 2016, 559 – CJAvGOp 30 december 2016 is het ‘Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid’ gepubliceerd (Besluit van 22 december 2016 tot wijziging van het besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 2004, 747) tot uitvoering van richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2103/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële info... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS