Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

2017 nr. 2

Artikel

De implementatie van de micro-jaarrekening: meer vragen dan antwoorden

mr. M.A.R. Vonk1

Met de publicatie van de EU-richtlijn 2012/6/EU en EU-richtlijn 2013/34/EU[2] (hierna: richtlijn jaarrekening) is een nieuw grootteregime geïntroduceerd in het Europese jaarrekeningenrecht, namelijk de micro-onderneming. De micro-onderneming heeft op 30 november 2015 zijn intrede gedaan in Nederlandse wetgeving door de invoering van art. 2:395a BW.[3] Rechtspersonen die onder de werking van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) vallen[4], kunnen[5] gebruik maken van de vrijstellingen die gelden voor micro-ondernemingen indi... abonneren of dit artikel kopen.

Het toepassingsbereik van de limiteringsregeling in verhouding tot de grootte...

mr. S. Rietveld1

Op 1 januari 2013 zijn de Wet Bestuur en Toezicht en de daarbij behorende Reparatiewet in werking getreden.[2] Onderdeel daarvan is de regeling waarbij het aantal toezichthoudende functies van bestuurders en toezichthouders is gemaximeerd (‘limiteringsregeling’). Deze regeling – die in beginsel geen enkel verband houdt met de jaarrekening – knoopt voor wat betreft het toepassingsbereik aan bij de groottecriteria in het jaarrekeningenrecht (art. 2:395a-398 BW). Aan de hand van deze criteria wordt bepaald of een rechtspersoon moet worden aangemerkt als ‘micro’, ‘klein’, ‘middelgroot’ of ‘g... abonneren of dit artikel kopen.

Nieuwe standaard voor verslaggeving van leases

mr. drs. J.B. Backhuijs RA en H.J. Bijker MSc RA1

In 2016 heeft de International Accounting Standards Board (IASB) een nieuwe standaard gepubliceerd voor de verslaggeving over leases in de jaarrekening, IFRS 16 Leases.[2] Deze nieuwe standaard vervangt de verslaggevingsregels over de verwerking van leases die meer dan 30 jaar geleden werden geïntroduceerd en zorgt voor een belangrijke herziening van de manier waarop bedrijven hun leases verantwoorden. De impact is het grootst voor lessees, omdat zij nagenoeg alle verplichtingen uit hoofde van lease-, huur- en erfpachtovereenkomsten op de balans gaan verantwoorden. Dit artikel... abonneren of dit artikel kopen.

De verwerking van vastgoedbeleggingen - Praktijkvraag

mr. drs. J.B. Backhuijs RA en M.P. Wiersma MSc RA1

1. CasusBV A stelt haar jaarrekening op overeenkomstig Boek 2 titel 9 BW en de nadere bepalingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (hierna: RJ). Zij classificeert als een grote rechtspersoon (volgens art. 2:397 BW) en wil gaan investeren in onroerend goed, dat zij wil gaan verhuren aan derden. Zij heeft na betaling en transport bij een notaris het eigendom van enkele gebouwen verkregen. Tot op heden heeft BV A geen investeringen in onroerende goederen geactiveerd op haar balans. Bij de aankoop vraagt de directie zich af hoe zij deze onroerende goederen in de jaarrekeni... abonneren of dit artikel kopen.

Gedonder op het bungalowpark - Noot bij een uitspraak van het College van Ber...

mr. R.L. Herregodts1

1. De casusAls uitspraken van het CBb een ondertitel zouden hebben, zou deze kunnen luiden ‘gedonder op het bungalowpark’. Wat was er aan de hand? Een Coöperatieve Vereniging Bungalowpark (hierna: CV) exploiteert voor haar leden een bungalowpark. Appellant, klager in eerste aanleg, is één van die leden. De leden van de CV zijn elk eigenaar van één of meer bungalows op het park. De beklaagde register-accountant (hierna: RA) is ook lid van de CV. Hij is tevens bestuurslid en penningmeester. Op grond van een overeenkomst verricht daarnaast het administratiekantoor van de RA ad... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. mr. C.J.A. van Geffen, prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingenRJ-Uiting 2017-4: ‘Ontwerp-richtlijn en ontwerp-richtlijn B4 Voorraden’ – ABS Op 12 april 2017 is RJ-Uiting 2017-4 gepubliceerd omdat besloten is de hoofdstukken 220 ‘Voorraden’ (RJ-bundel) en B4 ‘Voorraden’ (RJk-bundel) te actualiseren. Daartoe is een ontwerp-richtlijn ter consultatie gepubliceerd (deadline voor commentaar was 24 mei 2017). Het is de bedoeling dat de gewijzigde hoofdstukken van toepassing zijn voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2018. De belangrijkste wijzigingen in de hoofdstukken 220 en B4 kunnen als volgt worden ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Welke Code geldt? De Nederlandse Corporate Governance Code van 2008 of die v...

Manon Cremers

Op zo'n eenvoudige vraag verwacht je een eenvoudig antwoord. En dat kan. Het antwoord is: allebei. De lezer die slechts op zoek was naar het eenvoudige antwoord kan daarom nu stoppen met lezen. Degene die wil weten wat erachter steekt, moedig ik vooral aan om door te lezen. Het zit als volgt. De Code 2016 geldt Na een uitgebreide consultatieprocedure heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance (‘Commissie’) de herziene Nederlandse Corporate Governance Code (‘Code 2016’) op 8 december jl. gepubliceerd. De Code 2016 vervangt de Nederla... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS