Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2014 nr. 1

De Wet werk en zekerheid – dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking

Vakgroep arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Universiteit van Amsterdam1

Een kleine drie lustra na de invoering van de Wet Flexibiliteit en zekerheid is het ontslagrecht aan herziening toe. Daar zijn zeker redenen voor. Enerzijds heeft de arbeidsmarkt enkele fundamentele wijzigingen ondergaan. Zo is flexibele arbeid in alle vormen sterk in omvang toegenomen en heeft de gemiddelde rechtsbescherming voor alle werkenden daar geen gelijke tred mee gehouden (om die reden wordt de wet ook wel de Wet flexibiliteit genoemd, zonder de zekerheid). Ten tweede had

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

de wetgevingsoperatie van eind jaren negentig twee majeure onderwerpen laten liggen. Deze worden nu wel opgepakt: de ontslagvergoeding, waarvan de redelijkheid wat aanleiding en omvang betreft amper is uit te leggen, en het feit dat het ontslagstelsel momenteel duaal is: een weg via het UWV en een weg via de kantonrechter, met, helaas, fundamentele verschillen in uitkomsten. Wij spreken hierbij de hoop en de verwachting uit dat de Wet werk en zekerheid op deze punten leidt tot een eerlijker en beter uitlegbaar ontslagstelsel. Wij benadrukken dat de discussie daar wat ons betreft om moet gaan: de noodzakelijke wijzigingen van het ontslagstelsel worden wat ons betreft niet ingegeven door noties over ‘soepelheid’ ten aanzien van ontslag of het al dan niet kunnen creëren van werkgelegenheid, al was het maar omdat wij dergelijke beweringen niet kunnen waar maken. De nieuwe wet neemt op het eerste gezicht veel weg van wat het systeem nu plaagt: er komt één weg, al loopt deze soms via het kantonrechter en soms via het UWV, maar deze weg is niet langer de keuze van (een der) partijen. De eventuele vergoeding is niet gerelateerd aan welke weg men neemt, maar in principe voor alle werknemers dezelfde. Modern is dat deze vergoeding is bedoeld om de inzetbaarheid (employability) van de werknemer op peil te houden of te vergroten. De wettekst is op punten complex. Het is daarom onvermijdelijk dat onduidelijkheden in de tekst of het systeem sluipen. Het is ons doel met deze bijdrage daar op te wijzen. Uitdrukkelijk gaan wij niet in op wat ons principiële politieke keuzes lijken te zijn geweest. Om die reden zullen wij derhalve niet pleiten voor het afschaffen van de UWV-route, of stellen dat een procedure in vier instanties (na afwijzing van een ontslagverzoek bij het UWV kan men drie maal in beroep) wel wat veel van het goede is. Ons doel is concrete handvatten aan te reiken voor verbetering van de huidige tekst, waarbij wij pogen aan te sluiten bij het doel van de wetgever. Aan de hand van enkele thema’s uit het wetsvoorstel zullen wij kanttekeningen plaatsen bij de gekozen wettekst en bij de gekozen structuur. Voorts verzoeken wij de wetgever positie te kiezen ten aanzien van enkele aspecten die in de wettekst en de toelichtingen daarop onvoldoende helderheid scheppen. Slechts in uitzonderingsgevallen (denk aan het vervallen van de buitengerechtelijke verklaring) zullen wij de wetgever verzoeken zijn standpunt te heroverwegen. Aan het eind van deze bijdrage is een lijst opgenomen met, samengevat, enkele concrete voorstellen tot wijziging.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Vakgroep arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Universiteit van Amsterdam1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/11000

Verder in 2014 nr.1

 De Wet werk en zekerheid – dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking

Een kleine drie lustra na de invoering van de Wet Flexibiliteit en zekerheid is het ontslagrecht aan herziening toe. Daar zijn zeker redenen voor. Enerzijds heeft de arbeidsmarkt enkel...

 Over de commissaris anno 2014. Een interview met prof. mr. Paul F. van der Heijden

U staat bekend als zogeheten personeelscommissaris, een commissaris die op voordracht van de ondernemingsraad is benoemd. Bij welke ondernemingen en instellingen bent u momenteel commissaris en...

 Internationaal arbeidsrecht in de advocatenpraktijk: een casuspositie

In de afgelopen jaren heeft de arbeidsmigratie een hoge vlucht genomen. Steeds meer Nederlandse werknemers gaan – al dan niet tijdelijk – in het buitenland werken en andersom neemt oo...

 Ter Visie. Het bonusplafond voor de financiële sector: heiligt het middel alle doelstellingen?

Weinig zaken die de lidstaten van de EU zo verdeeld houden als de bonussen van bankiers. Terwijl de ‘City’ met man en macht knokt tegen de bonusrestricties die de EU oplegt,1 doet Ne...

 Perikelen rond de bindende voordracht

Bij instellingen in de semipublieke sector hebben gremia waarin belanghebbenden zijn vertegenwoordigd doorgaans een bindend voordrachtsrecht met betrekking tot een of meer zetels i...