Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018 nr. 11

De landbouwvisie: voer voor juristen?

mr. E.H.M. Harbers De volledige inhoud van dit artikel inclusief eventuele afbeeldingen zal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gemaakt.

Op 8 september 2018 presenteerde Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar beleidsvisie met als titel: Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. De ondertitel luidt: Nederland als koploper in kringlooplandbouw.

De tekst van de visie is te vinden op de website van LNV en voor wie visueel is ingesteld: er is zelfs een animatievideo te vinden met een samenvatting van de visie (deze duurt 2.45 minuten en dat kost u minder tijd dan het doornemen van het 39 pagina’s tellende beleidsdocument).

Uitgangspunt van de visie is dat het anders moet in de agrarische sector. Er moet een verandering plaatsvinden: Van een voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar een voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen door een efficiëntere benutting in kringlopen. Naast het doel van kringlooplandbouw moeten volgens de visie ook drie aanvullende doelen worden bereikt: voldoende inkomen met toekomstperspectief voor de agrarisch ondernemer, vergroting van de waardering voor voedsel en behoud van de prominente rol van Nederland in de vernieuwing van productiemethoden.

De volgende vraag is wat dit voor de praktijk gaat betekenen. En als u voor pagina 35 bent afgehaakt, heeft u daar nog weinig over gelezen. In vier pagina’s schetst de minister een uitwerking die echter geen enkele concrete maatregel inhoudt, anders dan de aankondiging dat als de omslag stagneert of te traag gaat, de overheid vanuit haar publieke verantwoordelijkheid wet- en regelgeving zal toepassen.

En dat is dan ook de kritiek van de sector en de maatschappelijke organisaties. Er is overwegend een positief geluid te horen op de visie als zodanig, maar op de weinig concreetheid is men zeer kritisch.

Echter in de beschrijving van de visie naar een kringlooplandbouw heeft de minister al wel op onderdelen een tipje van de sluier opgelicht, waarin een jurist wijziging van wetgeving kan lezen, omdat de huidige wetgeving beperkingen oplevert of daarin niet voorziet. Voorbeelden hiervan zijn: meer mogelijkheden van benutting van rest- en bijproducten uit voedingsindustrie, nieuwe huisvestingsystemen in de veehouderij, andere inzet van gewasbeschermingsmiddelen, verruiming agrarisch natuurbeheer in combinatie met mogelijkheden van GLB, verruiming mogelijkheden van samenwerkingsverbanden en passende wet- en regelgeving voor productie van kleinschalige geproduceerde streekproducten.

Het antwoord op de vraag of de landbouwvisie voer voor juristen is, is dus een volmondig ja!

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. E.H.M. Harbers
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15217

Verder in 2018 nr.11

 De landbouwvisie: voer voor juristen?

Op 8 september 2018 presenteerde Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar beleidsvisie met als titel: Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. De ondertit...

 Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2018: het ruilplan

Dit artikel is het vervolg op het in het decembernummer 2017 van dit tijdschrift verschenen artikel ‘Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2017: het inrichtingsplan’. Zoals to...

 Fosfaatrechten voor vleesveehouders: trek de keutel maar weer in?!

Op 19 juli 2018 werd in de Staatscourant de beleidsregel fosfaatrechten jongvee gepubliceerd. De beleidsregel had tot gevolg dat vleesveehouders niet langer fosfaatrechten nodig hadden, terwijl ...

 Reguliere pacht en effecten van vrije pachtprijs - Reactie op artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’

In deze bijdrage gaan we in op het artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’ door Hunneman verschenen in het Tijdschrift voor Agrarisch recht.[2] Vooraf mer...

 Nawoord naar aanleiding van de reactie van dr. ir. L.H.G. Slangen en ir. P.J. van der Eijk

Het is niet verrassend dat Slangen en van der Eijk kritiek uiten op mijn bijdrage in dit tijdschrift. De bond van landpachters pleit voor voortzetting van de prijsbeheersing door de overheid in een...