Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018 nr. 11

Nawoord naar aanleiding van de reactie van dr. ir. L.H.G. Slangen en ir. P.J. van der Eijk

ing. K.A.C. Hunneman1 

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het is niet verrassend dat Slangen en van der Eijk kritiek uiten op mijn bijdrage in dit tijdschrift. De bond van landpachters pleit voor voortzetting van de prijsbeheersing door de overheid in een nieuw pachtstelsel. Ik heb beoogd in mijn bijdrage te wijzen op enkele problemen die samenhangen met de huidige prijsbeheersing middels het pachtprijzenbesluit. Auteurs hebben mijn bijdrage kennelijk opgevat als een pleidooi om de prijsbescherming van de pachter geheel te laten vervallen en de prijs geheel aan de markt over te laten. Dat is een onjuiste interpretatie. De bezwaren in mijn bijdrage richten zich in hoofdzaak op het vaststellen van de prijzen door economische planning ergo de werking van het huidige pachtprijzenbesluit 2007. Het artikel vormt de onderbouwing voor mijn slotaanbeveling om de grondslag van de pachtprijs in de wet zelf op te nemen. Mijn positie qua prijsbescherming is dat er uitsluitend voor bedrijven met een grote pachtafhankelijkheid prijsbescherming moet zi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Komen de veronderstellingen waar de theorie op berust overeen met de werkelijkheid?

2. Zijn de conclusies die men uit de theorie kan trekken in overeenstemming met de feitelijke gang van zaken?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
ing. K.A.C. Hunneman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15221

Verder in 2018 nr.11

 De landbouwvisie: voer voor juristen?

Op 8 september 2018 presenteerde Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar beleidsvisie met als titel: Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. De ondertit...

 Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2018: het ruilplan

Dit artikel is het vervolg op het in het decembernummer 2017 van dit tijdschrift verschenen artikel ‘Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2017: het inrichtingsplan’. Zoals to...

 Fosfaatrechten voor vleesveehouders: trek de keutel maar weer in?!

Op 19 juli 2018 werd in de Staatscourant de beleidsregel fosfaatrechten jongvee gepubliceerd. De beleidsregel had tot gevolg dat vleesveehouders niet langer fosfaatrechten nodig hadden, terwijl ...

 Reguliere pacht en effecten van vrije pachtprijs - Reactie op artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’

In deze bijdrage gaan we in op het artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’ door Hunneman verschenen in het Tijdschrift voor Agrarisch recht.[2] Vooraf mer...

 Nawoord naar aanleiding van de reactie van dr. ir. L.H.G. Slangen en ir. P.J. van der Eijk

Het is niet verrassend dat Slangen en van der Eijk kritiek uiten op mijn bijdrage in dit tijdschrift. De bond van landpachters pleit voor voortzetting van de prijsbeheersing door de overheid in een...