Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2018 nr. 11

Inleiding

De landbouwvisie: voer voor juristen?

mr. E.H.M. Harbers

Op 8 september 2018 presenteerde Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar beleidsvisie met als titel: Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. De ondertitel luidt: Nederland als koploper in kringlooplandbouw. De tekst van de visie is te vinden op de website van LNV en voor wie visueel is ingesteld: er is zelfs een animatievideo te vinden met een samenvatting van de visie (deze duurt 2.45 minuten en dat kost u minder tijd dan het doornemen van het 39 pagina’s tellende beleidsdo... ...lees meer

Artikel

Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2018: het ruilplan

mr. ing. J. Heinen1

Dit artikel is het vervolg op het in het decembernummer 2017 van dit tijdschrift verschenen artikel ‘Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2017: het inrichtingsplan’. Zoals toen is aangekondigd komt thans herverkaveling aan de orde. Herverkaveling gaat over de herindeling van het grondgebruik. Evenals het inrichtingsplan vindt herverkaveling een wettelijke basis in de Wet inrichting landelijk gebied (hierna: Wilg). De herverkavelingsprocedure bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan het ruilplan en de lijst der geldelijke regelingen (hierna: LGR) de belangrijkste ... abonneren of dit artikel kopen.

Fosfaatrechten voor vleesveehouders: trek de keutel maar weer in?!

mr. R. Ligtvoet1

Op 19 juli 2018 werd in de Staatscourant de beleidsregel fosfaatrechten jongvee gepubliceerd. De beleidsregel had tot gevolg dat vleesveehouders niet langer fosfaatrechten nodig hadden, terwijl zij die in de eerste instantie wel toegekend hebben gekregen. In de beleidsregel wordt geregeld dat intrekking van de fosfaatrechten in deze gevallen mogelijk wordt. Maar mag intrekking van een begunstigde beschikking wel en zo ja, onder welke voorwaarden? Recent zette Bruil de problematiek rondom vleesveehouders en fosfaatrechten in dit tijdschrift al scherp neer: het intrekken van een (beg... abonneren of dit artikel kopen.

Reguliere pacht en effecten van vrije pachtprijs - Reactie op artikel ‘Pachtp...

dr. ir. L.H.G. Slangen en ir. P.J. van der Eijk1

In deze bijdrage gaan we in op het artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’ door Hunneman verschenen in het Tijdschrift voor Agrarisch recht.[2] Vooraf merken we op dat het ons verbaast dat een dergelijk artikel geplaatst wordt door het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Wat voegt het toe? Hunneman grijpt voor zijn manier van denken en aanpak terug op een hoofdstuk van een boek geschreven door Hayek in 1944. Belangrijke begrippen waar Hunneman mee schermt zijn centrale planeconomie, centrale geleide economische planning en planningsautori... abonneren of dit artikel kopen.

Nawoord naar aanleiding van de reactie van dr. ir. L.H.G. Slangen en ir. P.J....

ing. K.A.C. Hunneman1

Het is niet verrassend dat Slangen en van der Eijk kritiek uiten op mijn bijdrage in dit tijdschrift. De bond van landpachters pleit voor voortzetting van de prijsbeheersing door de overheid in een nieuw pachtstelsel. Ik heb beoogd in mijn bijdrage te wijzen op enkele problemen die samenhangen met de huidige prijsbeheersing middels het pachtprijzenbesluit. Auteurs hebben mijn bijdrage kennelijk opgevat als een pleidooi om de prijsbescherming van de pachter geheel te laten vervallen en de prijs geheel aan de markt over te laten. Dat is een onjuiste interpretatie. De bezwaren in mijn bijdr... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 24 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9485 (Va...

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, L.M. Croes, B.J.H. Hofstee en de deskundige leden ir. W.G. Nijlant en ir. H.B.M. Duenk)Met noot E.H.M. HarbersOntbinding pachtovereenkomst. Indeplaatsstelling.[Burgerlijk Wetboek, art. 7:347, art. 3:363]Pachter (79 jaar oud) heeft het gebruik van de gronden, zo al niet juridisch, in ieder geval feitelijk afgestaan en voldoet niet meer aan het uit artikel 7:347 BW voortvloeiende vereiste van persoonlijk gebruik. De omstandigheid dat een vordering tot indeplaatsstelling van zijn kleinzoon voorligt, kan... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 24 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11224 (M...

B. Nijman

Met noot B. NijmanOntbinding pachtovereenkomst. Indeplaatsstelling.[Burgerlijk Wetboek, 7:376 en 7:363]Vader exploiteert al lange tijd het agrarische bedrijf niet meer. Zijn zoon heeft het overgenomen. Verpachter vordert ontbinding, de vader indeplaatsstelling van de zoon. Naar het oordeel van de pachtkamer brengt de enkele wetenschap bij verpachtster dat het agrarisch bedrijf is ingebracht in Meppelink Agro BV en/of dat de zoon het bedrijf (mede) uitoefent, niet mee dat zij (stilzwijgend) heeft ingestemd met pachtopvolging door de zoon. Bekrachti... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21 augustus 2018, ECLI:N...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. R.C. Stam, mr. R. W.L. Koopmans en mr. T.L. Fernig-Rocour)Met noot H.A. Verbakel – van BommelDeze annotatie heeft tevens betrekking op ECLI:NL:HR:2018:417 , ECLI:NL:HR:2018:418 , ECLI:NL:HR:2018:419 , ECLI:NL:HR:2018:420 , ECLI:NL:HR:2018:421 Fosfaatreductieplan[Regeling Fosfaatreductieplan 2017, Art. 8, eerste lid; Eerste Protocol bij het EVRM, art. 1; Landbouwwet, art. 13; Algemene wet bestuursrecht, Art. 3:2, art. 7:12]Het Fosfaatreductieplan 2017 (de Regeling) vormt een inmenging in het door artikel 1 van... abonneren of dit artikel kopen.

Fiscaal recht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 5 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2857...

A. Verduijn

(mrs. J.W. baron van Knobelsdorff, P. van der Wal en B. van Walderveen)Met noot A. VerduijnBelastingrecht.[Wet inkomstenbelasting 2001, art. 3.8]Vergoeding voor financieringsschade woning in onderhavig jaar niet belast.Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer op het hoger beroep vande inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Leeuwarden (hierna: de Inspecteur)tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 26 mei 2016, nummer LEE 15/3799, ECLI:NL:RBNNE:2016:2484 , in het geding t... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Algemeen BegrotingDe begrotingsstukken van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn te vinden onder kamernummer 2018/19, 35000 XIV, bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting: nr. 2. Boeren stonden ook in de troonrede: ‘En met waardering voor onze boeren, tuinders en vissers, die onder soms moeilijke omstandigheden zorgen voor ons voedsel. Het kabinet komt met gerichte maatregelen om landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden. Daarnaast komt er een fonds voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen.’Zakelijke rechtenOnteigening abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Actualiteitendag Agrarisch Recht 2019Op vrijdag 11 januari 2019 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem een Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd. In korte inleidingen worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gehele terrein van het agrarisch recht behandeld door een keur van sprekers. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken op het afgelopen jaar, maar worden ook trends voor de toekomst gesignaleerd. De deelnemers kunnen op deze dag op snelle en aangename wijze kennis nemen van de ‘state of the art’ van he... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS