Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018 nr. 11

Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2018: het ruilplan

mr. ing. J. Heinen1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit artikel is het vervolg op het in het decembernummer 2017 van dit tijdschrift verschenen artikel ‘Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2017: het inrichtingsplan’. Zoals toen is aangekondigd komt thans herverkaveling aan de orde. Herverkaveling gaat over de herindeling van het grondgebruik. Evenals het inrichtingsplan vindt herverkaveling een wettelijke basis in de Wet inrichting landelijk gebied (hierna: Wilg). De herverkavelingsprocedure bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan het ruilplan en de lijst der geldelijke regelingen (hierna: LGR) de belangrijkste zijn. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de jurisprudentie met betrekking tot het ruilplan; de LGR wordt in een derde overzichtsartikel behandeld.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Herverkaveling

3. Procesrecht

3.1. Onderdelenfuik (art. 6:13 Awb)

3.2. Bestuurlijke voorprocedure

3.3. Wijzigen verzoekschrift

3.4. Inhoud verzoekschrift

3.5. Belanghebbende

3.6. Doorzendplicht verzoekschrift

3.7. Overige redenen niet-ontvankelijkheid

4. Lijst van rechthebbenden

5. Peildatum ruilplan

6. Plan van toedeling

6.1. Rechterlijke toets van het ruilplan

6.2. Doelstellingen, regels en uitgangspunten

6.3. Belangenafweging

6.4. Pacht

6.5. Toedeling of toewijzing

7. Herverkaveling en onteigening

8. Cassatie

9. Besluit tijdelijk gebruik

10. Ten slotte

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. ing. J. Heinen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15218

Verder in 2018 nr.11

 De landbouwvisie: voer voor juristen?

Op 8 september 2018 presenteerde Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar beleidsvisie met als titel: Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. De ondertit...

 Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2018: het ruilplan

Dit artikel is het vervolg op het in het decembernummer 2017 van dit tijdschrift verschenen artikel ‘Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2017: het inrichtingsplan’. Zoals to...

 Fosfaatrechten voor vleesveehouders: trek de keutel maar weer in?!

Op 19 juli 2018 werd in de Staatscourant de beleidsregel fosfaatrechten jongvee gepubliceerd. De beleidsregel had tot gevolg dat vleesveehouders niet langer fosfaatrechten nodig hadden, terwijl ...

 Reguliere pacht en effecten van vrije pachtprijs - Reactie op artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’

In deze bijdrage gaan we in op het artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’ door Hunneman verschenen in het Tijdschrift voor Agrarisch recht.[2] Vooraf mer...

 Nawoord naar aanleiding van de reactie van dr. ir. L.H.G. Slangen en ir. P.J. van der Eijk

Het is niet verrassend dat Slangen en van der Eijk kritiek uiten op mijn bijdrage in dit tijdschrift. De bond van landpachters pleit voor voortzetting van de prijsbeheersing door de overheid in een...