Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018 nr. 11

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Algemeen

Begroting

De begrotingsstukken van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn te vinden onder kamernummer 2018/19, 35000 XIV, bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting: nr. 2. Boeren stonden ook in de troonrede: ‘En met waardering voor onze boeren, tuinders en vissers, die onder soms moeilijke omstandigheden zorgen voor ons voedsel. Het kabinet komt met gerichte maatregelen om landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden. Daarnaast komt er een fonds voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen.’

Zakelijke rechten

Onteigening

Vergoeding voor meerwaarde grond wegens aanwezigheid van bruikbare bodembestanddelen. Moet bij die vergoeding rekening worden gehouden met de kosten van voor winning van die bodembestanddelen noodzakelijke werkzaamheden, als die werkzaamheden hoe dan ook verricht moeten worden voor de uitvoering van het werk waarvoor onteigend wordt? Eliminatieregel (art. 40c Ow). Is sprake van bijzondere ge...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Algemeen

Begroting

Zakelijke rechten

Onteigening

Erfdienstbaarheid

Ruimtelijke Ordening

Houtkloverij

Grondgebondenheid

Landinrichting

Erfdienstbaarheid

Beheer landelijk gebied

Wateroverlast

Water

Marktordening

Kosten

Vergroening

GLB

Dieren

Pluimvee

Q-koorts

Afrikaanse varkenspest

Schapen

Paarden

I&R onderzoek

Producten

MDMA in mais

Milieurecht

Fosfaatrechten

Startend bedrijf

Handhaving

Geurhinder

Plantenresten

Fiscaal recht

Bouwterrein

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Brand

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15222

Verder in 2018 nr.11

 De landbouwvisie: voer voor juristen?

Op 8 september 2018 presenteerde Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar beleidsvisie met als titel: Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. De ondertit...

 Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2018: het ruilplan

Dit artikel is het vervolg op het in het decembernummer 2017 van dit tijdschrift verschenen artikel ‘Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2017: het inrichtingsplan’. Zoals to...

 Fosfaatrechten voor vleesveehouders: trek de keutel maar weer in?!

Op 19 juli 2018 werd in de Staatscourant de beleidsregel fosfaatrechten jongvee gepubliceerd. De beleidsregel had tot gevolg dat vleesveehouders niet langer fosfaatrechten nodig hadden, terwijl ...

 Reguliere pacht en effecten van vrije pachtprijs - Reactie op artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’

In deze bijdrage gaan we in op het artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’ door Hunneman verschenen in het Tijdschrift voor Agrarisch recht.[2] Vooraf mer...

 Nawoord naar aanleiding van de reactie van dr. ir. L.H.G. Slangen en ir. P.J. van der Eijk

Het is niet verrassend dat Slangen en van der Eijk kritiek uiten op mijn bijdrage in dit tijdschrift. De bond van landpachters pleit voor voortzetting van de prijsbeheersing door de overheid in een...