Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018 nr. 11

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 24 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9485 (Van ’t Hof/Van Toorn) (TvAR 2018/5950)

E.H.M. Harbers

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, L.M. Croes, B.J.H. Hofstee en de deskundige leden ir. W.G. Nijlant en ir. H.B.M. Duenk)

Met noot E.H.M. Harbers

Ontbinding pachtovereenkomst. Indeplaatsstelling.

[Burgerlijk Wetboek, art. 7:347, art. 3:363]

Pachter (79 jaar oud) heeft het gebruik van de gronden, zo al niet juridisch, in ieder geval feitelijk afgestaan en voldoet niet meer aan het uit artikel 7:347 BW voortvloeiende vereiste van persoonlijk gebruik. De omstandigheid dat een vordering tot indeplaatsstelling van zijn kleinzoon voorligt, kan meewegen bij de vraag of de tekortkoming wegens zijn bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen rechtvaardigt. Kleinzoon (20 jaar oud) voldoet niet aan de vereisten (te lage opleiding en te geringe ervaring). De gestelde andere bijzondere omstandigheden bevinden zich in onderhavig geval uitsluitend in het domein van de pachter en brengen deze niet mee dat verpachter geno...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Ontbinding pachtovereenkomst. Indeplaatsstelling.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

2 De vaststaande feiten

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4 De beoordeling van het hoger beroep

Slotsom

5 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
E.H.M. Harbers
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2017:9485
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15224

Verder in 2018 nr.11

 De landbouwvisie: voer voor juristen?

Op 8 september 2018 presenteerde Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar beleidsvisie met als titel: Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. De ondertit...

 Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2018: het ruilplan

Dit artikel is het vervolg op het in het decembernummer 2017 van dit tijdschrift verschenen artikel ‘Overzicht landinrichtingsjurisprudentie 2007-2017: het inrichtingsplan’. Zoals to...

 Fosfaatrechten voor vleesveehouders: trek de keutel maar weer in?!

Op 19 juli 2018 werd in de Staatscourant de beleidsregel fosfaatrechten jongvee gepubliceerd. De beleidsregel had tot gevolg dat vleesveehouders niet langer fosfaatrechten nodig hadden, terwijl ...

 Reguliere pacht en effecten van vrije pachtprijs - Reactie op artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’

In deze bijdrage gaan we in op het artikel ‘Pachtprijsbeheersing, een element van centrale planeconomie’ door Hunneman verschenen in het Tijdschrift voor Agrarisch recht.[2] Vooraf mer...

 Nawoord naar aanleiding van de reactie van dr. ir. L.H.G. Slangen en ir. P.J. van der Eijk

Het is niet verrassend dat Slangen en van der Eijk kritiek uiten op mijn bijdrage in dit tijdschrift. De bond van landpachters pleit voor voortzetting van de prijsbeheersing door de overheid in een...