Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 4

Het ESFS Package: Naar een versterking van de rol van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ESA’s)

mr. drs. S.M.C. Nuijten en prof. dr. E.P.M. Joosen1

Op 1 januari 2011 is het Europees Systeem van Financieel Toezicht van start gegaan. De drie Level 3 Lamfalussy comités (CESR, CEBS en CEIOPS) die begin jaren 2000 waren ingesteld zijn daarbij omgevormd naar de drie autoriteiten EBA, ESMA en EIOPA (hierna: ESA’s). Deze autoriteiten geven adviezen aan de Europese wetgever over de inrichting van microprudentiële wet- en regelgeving voor de financiële markten en zij bereiden ‘binding technical standards’ voor (de ‘regulation-rol’). De ESA’s zijn daarnaast

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

belast met het bewaken van de uniformiteit van het op financiële ondernemingen en financiële markten uitgeoefende toezicht (de ‘supervision-rol’). In 2011 is ook de ESRB van start gegaan die met name een belangrijke rol speelt op ‘macroprudentieel niveau’ als waakhond ten behoeve van de bredere economie en het systeem van de financiële sector. Thans liggen er voorstellen ter tafel die moeten leiden tot versterking van de rollen van zowel de ESA’s als de ESRB. Die versterking vindt plaats door hen meer bevoegdheden toe te kennen, de governanceregelingen binnen de ESA’s en ESRB te hervormen en zorg te dragen voor betere voorwaarden voor de professionalisering van de organisaties van de ESA’s en ESRB. In dit artikel wordt met name ingegaan op de taken van de ESA’s op het vlak van de uniformering van wetgeving en de toezichtpraktijk. Daarbij wordt ook ingegaan op de wijzigingen van het voorstel die bedoeld zijn om EBA een prominentere rol te geven in het AML-toezicht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De instelling van het Europees Systeem van Financieel Toezicht (ESFS)

2. De taken en bevoegdheden van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ESA’s)

3. De evaluatie van het functioneren van de ESA’s en ESRB en het ESFS-Package

4. Wijzigingen ten aanzien van werkgebied, taken en bevoegdheidstoedeling ESA’s

5. Wijzigingen ten aanzien van de ESRB

6. Formalisering van de Q&A praktijk

7. Toevoegen van nieuwe werkterreinen – AML-CFT regelgeving

8. Slotbeschouwingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. S.M.C. Nuijten en prof. dr. E.P.M. Joosen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15456

Verder in 2019 nr.4

 Het openbaar pandrecht bij financiering van verduurzamingsprojecten

Het komt steeds vaker voor dat Nederlandse financiële instellingen wordt gevraagd financiering te verstrekken voor bijvoorbeeld verduurzamingsprojecten of andere – vaak innovatieve - str...

 Art. 10a Vrijstellingsregeling Wft: de ‘Dutch Overseas Persons Exemption’

Het is in beginsel verboden om zonder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten in Nederland.[2] Op 2...

 Het ESFS Package: Naar een versterking van de rol van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ESA’s)

Op 1 januari 2011 is het Europees Systeem van Financieel Toezicht van start gegaan. De drie Level 3 Lamfalussy comités (CESR, CEBS en CEIOPS) die begin jaren 2000 waren ingesteld zijn daarbij o...

 Concept implementatiewet AMLD V: eerste crypto-regulering in aantocht

Al sinds de opkomst van virtuele valuta in de eerste helft van dit decennium klinkt de roep om regulering van cryptomarkten. Implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn leidt ertoe dat in N...

 Rondom het nieuws - Securitisation of the third kind

Inmiddels is, schattenderwijs (ik ben de bladzijden niet gaan tellen), zo’n negentig procent van de toezichtregels voor de financiële markten en de op die markten actieve ondernemingen ...