Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 4

Remedies bij tekortschieten: nakoming, schadevergoeding en ontbinding

mr. dr. P.S. Bakker1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bijdrage in de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ zal ik (op hoofdlijnen) de remediële2 mogelijkheden bespreken die contractspartijen in het algemeen en huurder en verhuurder in het bijzonder ten dienste staan om voor de eigen rechten en belangen op te komen ingeval de andere partij in de nakoming van de eigen verplichtingen tekortschiet. Daartoe zal allereerst (in paragraaf 2) worden stilgestaan bij (het onderscheid tussen) de begrippen niet-nakoming, tekortschieten en verzuim, waarna in paragraaf 3 zal worden ingegaan op de vraag wanneer de weg openstaat tot de remedies van nakoming (subparagraaf 3.1), schadevergoeding (subparagraaf 3.2) respectievelijk ontbinding (subparagraaf 3.3). In paragraaf 4 wordt vervolgens ingegaan op de figuur van schuldeisersverzuim, waarna deze bijdrage in paragraaf 5 met enige concluderende opmerkingen wordt afgesloten.

2. Niet-nakoming, tekortschieten en verzuim

Partijen die een (huur)contract met el...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Niet-nakoming, tekortschieten en verzuim

3. Remedies bij tekortschieten: nakoming, schadevergoeding en ontbinding

3.1. Nakoming

3.2. Schadevergoeding

3.3. Ontbinding

4. Schuldeisersverzuim

5. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. P.S. Bakker1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15694

Verder in 2019 nr.4

 Voorwoord

De wetgever buigt zich momenteel op het gebied van woonruimtehuur over een voorgenomen wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met de bedoelin...

 Remedies bij tekortschieten: nakoming, schadevergoeding en ontbinding

In deze bijdrage in de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ zal ik (op hoofdlijnen) de remediële[2] mogelijkheden bespreken die contractspartijen in het algemeen en huurder en verhuurd...

 Heroriëntatie verhouding huurrecht bedrijfsruimte en Warmtewet

Op 1 januari 2014 trad de Wet van 17 juni 2013 houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet 2014)[2] in werking. Deze wet heeft tot doel een betrouwbare en ...

 Een praktische leidraad ‘Koop breekt geen huur’

Nederlands vastgoed is (nog steeds) in trek, vooral bij buitenlandse investeerders. De op het vastgoed betrekking hebbende huurovereenkomsten zijn daarbij essentieel. Immers, deze bepalen voor e...

 Ontruimingsbescherming ex art. 7:230a BW - Een overzicht en een aantal procedurele aspecten uitgelicht

Art. 7:230a BW is van toepassing bij de (ver)huur van gebouwde onroerende zaken, niet zijnde woonruimte en niet zijnde 290-bedrijfsruimte. Deze ‘restcategorie’ betreft een aanzienlijk d...