Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 4

Een praktische leidraad ‘Koop breekt geen huur’

mr. C. Otte1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nederlands vastgoed is (nog steeds) in trek, vooral bij buitenlandse investeerders. De op het vastgoed betrekking hebbende huurovereenkomsten zijn daarbij essentieel. Immers, deze bepalen voor een groot deel de waarde van het betreffende onroerend goed. De regel ‘koop breekt geen huur’ speelt daardoor in elke vastgoedtransactie[2] een onmisbare rol. Dit aloude adagium geniet brede bekendheid, ook onder niet-juristen. Desondanks (of wellicht mede daardoor) wordt er in de praktijk soms – ten onrechte – te snel van uitgegaan dat deze hoofdregel, zoals vastgelegd in art. 7:226 BW, onverkort toepassing vindt.Deze bijdrage beoogt een praktische leidraad te bieden voor de toepassing van art. 7:226 BW. Daarbij ontkom ik er niet aan om ook aandacht te besteden aan de achtergrond, ratio en aard van deze bepaling, waarna ik zal toekomen aan de vereisten en beperkingen voor toepassing daarvan. De van belang zijnde (recente) jurisprudentie zal daarbij ook aan bod komen, waaronder het arrest van de Hoge Raad van 6 oktober 2017[3] over de toepassing van art. 7:226 BW in geval de eigendomsoverdracht of de vestiging van een beperkt zakelijk recht slechts betrekking heeft op een gedeelte van de verhuurde zaak.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wetsgeschiedenis

2. Ratio

3. Aard

4. Over de grens

5. Vereisten en beperkingen

5.1. Opeisbaarheid

5.2. Onmiddellijk verband

6. Gevolgen van geen overgang van een beding uit een huurovereenkomst

7. Overdracht van een deel van de zaak waar de huurovereenkomst betrekking op heeft

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C. Otte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15696

Verder in 2019 nr.4

 Voorwoord

De wetgever buigt zich momenteel op het gebied van woonruimtehuur over een voorgenomen wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met de bedoelin...

 Remedies bij tekortschieten: nakoming, schadevergoeding en ontbinding

In deze bijdrage in de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ zal ik (op hoofdlijnen) de remediële[2] mogelijkheden bespreken die contractspartijen in het algemeen en huurder en verhuurd...

 Heroriëntatie verhouding huurrecht bedrijfsruimte en Warmtewet

Op 1 januari 2014 trad de Wet van 17 juni 2013 houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet 2014)[2] in werking. Deze wet heeft tot doel een betrouwbare en ...

 Een praktische leidraad ‘Koop breekt geen huur’

Nederlands vastgoed is (nog steeds) in trek, vooral bij buitenlandse investeerders. De op het vastgoed betrekking hebbende huurovereenkomsten zijn daarbij essentieel. Immers, deze bepalen voor e...

 Ontruimingsbescherming ex art. 7:230a BW - Een overzicht en een aantal procedurele aspecten uitgelicht

Art. 7:230a BW is van toepassing bij de (ver)huur van gebouwde onroerende zaken, niet zijnde woonruimte en niet zijnde 290-bedrijfsruimte. Deze ‘restcategorie’ betreft een aanzienlijk d...