Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2019 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. I.C.K. Mol
mr. M. van Schie
M. van Schoonhoven-Sloot
mr. D.H. de Witte

Vaste medewerkers

mr. A. Bergers-Kemp
mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
M. Davelaar
mr. E.D. den Engelsman
mr. Th. Fraai
mr. I. Hofhuis
mr. K. Keij
mr. J.R.M. Nelen
mr. C. Otte
mr. M. E. Voorrips
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

De wetgever buigt zich momenteel op het gebied van woonruimtehuur over een voorgenomen wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met de bedoeling om o.a. de betaalbaarheid van huurwoningen te bevorderen, te zorgen voor een reële verhouding tussen huurprijs en kwaliteit van de woning en om de doorstroming te stimuleren zodat iedereen in een passende huurwoning terecht kan. Dit zijn wijzigingen waar in de praktijk, onder meer bij woningcorporaties, blijkbaar veel behoefte aan bestaat. Ik verwijs hiervoor naar het wetsvoorstel Huur e... ...lees meer

Artikel

Remedies bij tekortschieten: nakoming, schadevergoeding en ontbinding

mr. dr. P.S. Bakker1

In deze bijdrage in de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ zal ik (op hoofdlijnen) de remediële[2] mogelijkheden bespreken die contractspartijen in het algemeen en huurder en verhuurder in het bijzonder ten dienste staan om voor de eigen rechten en belangen op te komen ingeval de andere partij in de nakoming van de eigen verplichtingen tekortschiet. Daartoe zal allereerst (in paragraaf 2) worden stilgestaan bij (het onderscheid tussen) de begrippen niet-nakoming, tekortschieten en verzuim, waarna in paragraaf 3 zal worden ingegaan op de vraag wanneer de weg opensta... abonneren of dit artikel kopen.

Heroriëntatie verhouding huurrecht bedrijfsruimte en Warmtewet

mr. drs. D.H. de Witte1

Op 1 januari 2014 trad de Wet van 17 juni 2013 houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet 2014)[2] in werking. Deze wet heeft tot doel een betrouwbare en betaalbare levering van warmte tegen redelijke voorwaarden te waarborgen (art. 2 lid 1 Warmtewet 2014). Zoals in paragraaf 2 wordt beschreven was het toepassingsbereik van deze wet beperkt. Daardoor was de Warmtewet 2014 alleen in bepaalde gevallen voor de verhuurder en huurder van bedrijfsruimte van belang. Als de huurder van bedrijfsruimte warmte geleverd kreeg en een individu... abonneren of dit artikel kopen.

Een praktische leidraad ‘Koop breekt geen huur’

mr. C. Otte1

Nederlands vastgoed is (nog steeds) in trek, vooral bij buitenlandse investeerders. De op het vastgoed betrekking hebbende huurovereenkomsten zijn daarbij essentieel. Immers, deze bepalen voor een groot deel de waarde van het betreffende onroerend goed. De regel ‘koop breekt geen huur’ speelt daardoor in elke vastgoedtransactie[2] een onmisbare rol. Dit aloude adagium geniet brede bekendheid, ook onder niet-juristen. Desondanks (of wellicht mede daardoor) wordt er in de praktijk soms – ten onrechte – te snel van uitgegaan dat deze hoofdregel, zoals vastgelegd in art. 7:226 BW, onverkort ... abonneren of dit artikel kopen.

Ontruimingsbescherming ex art. 7:230a BW - Een overzicht en een aantal proced...

mr. M. Schröer en mr. M. van Schie1

Art. 7:230a BW is van toepassing bij de (ver)huur van gebouwde onroerende zaken, niet zijnde woonruimte en niet zijnde 290-bedrijfsruimte. Deze ‘restcategorie’ betreft een aanzienlijk deel van al het onroerend goed.[2] Niet alleen kantoorruimte, maar ook bijvoorbeeld fabrieken, opslagruimte, bioscopen, bankfilialen en zwembaden vallen in deze categorie. De scheidslijn tussen 230a-ruimte en 290-bedrijfsruimte is soms dun en lijkt onder omstandigheden bijna willekeurig te zijn.[3] Dit onderscheid is in de relatie tussen partijen echter van groot belang en vertaalt zich... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hof Amsterdam, 5 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:288 Huurder / Trottoir P...

M. van Heeren1

Met noot van M. van Heeren[1]SamenvattingBenoeming deskundige, bezwaar, onpartijdig, schorsing tenuitvoerleggingHuurder gaat in hoger beroep van een beschikking waarin op de voet van artikel 7:304 lid 2 BW een deskundige is benoemd en vordert bij incident de schorsing van de tenuitvoerlegging daarvan. Huurder stelt zich op het standpunt dat de benoemde deskundige nauwe banden met de verhuurder heeft. Vordering tot schorsing wordt afgewezen. Geen klaarblijkelijke misslag, geen misbruik van bevoegdheid en huurder heeft onvoldoende concreet onderb... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 2 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:2914 Appellant/Euro...

M.W.J. Wösten

Met noot van M.W.J. WöstenSamenvattingOpzegging, exploitatie, schadevergoeding, concurrentieVerhuurder Eurofleur is de eigenaar van een tuincentrum en verhuurt het restaurantgedeelte aan een exploitant die daar aanvankelijk de Délifrance formule exploiteerde en later de Brown & Serve formule. Verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd omdat de bedrijfsvoering niet zo zou zijn geweest zoals een goed huurder betaamt en heeft hiertoe verschillende omstandigheden aangevoerd. Het hof is van oordeel dat deze omstandigheden niet kwalificeren als sle... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 9 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:162 Van Scherpenz...

T.W. de Waard

Met noot van T.W. de WaardSamenvattingKwalificatie, beëindigingDeze zaak betreft een hoger beroep van een verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming met betrekking tot een onbemand pompstation. In eerste aanleg had de huurder primair verzocht niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn verzoek omdat het gehuurde volgens hem bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW betrof, en subsidiair had de huurder verlenging van de ontruimingstermijn verzocht. De verhuurder had eveneens tot niet-ontvankelijkheid geconcludeerd, maar juist omdat het gehuurde... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Gelderland, sector kanton, locatie Apeldoorn (kort geding), 4 maart...

V.G.J. Boumans

Met noot van V.G.J. BoumansSamenvattingKwalificatie, ontruiming, beëindigingDeze procedure betreft een beëindiging van een huurovereenkomst, waarbij huurder een (deel van) een zogenoemde Finse School huurt. Het gehuurde is bestemd om te worden gebruikt voor diverse kunst- en cultuuractiviteiten en als buurtrestaurant. De verhuurder zegt de huurovereenkomst op, omdat hij de panden van de Finse School wil verkopen en zegt bij de opzegging tevens de ontruiming aan. Huurder stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een bedrijfsruimte in de zi... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

BoekenJ.M. Heikens, H.M. Hielkema, M.H. Wissink, Huurrechtmemo 2019/2020, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. 2019.J. Kist, Huurrecht begrepen, Den Haag: Boom Juridisch Uitgevers 2019.Publicaties in tijdschriftenB.J. van de Bunt & P.L. Visser, ‘Huur als alternatief voor opstal en een concrete casus voor zonnepanelen’, TvZ 2019/1/2.L.P.W. van Vliet, ‘Annotatie Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019, natrekking en schadevergoeding’, abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 april 2019 tot en met 31 mei 2019. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS