TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2022 nr. 3

Het belemmeringsverbod in de Waadi

mr. dr. E.J.A. Franssen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het arrest van de Hoge Raad (hierna: de HR), van 20 mei 2022 worden het Ruhrlandkliniek-arrest van het Hof van Justitie EU (hierna: het HvJ EU) en het Focus on Human arrest van de HR in feite met elkaar gecombineerd. Het belemmeringsverbod in art. 9a Waadi kent een ruimer bereik dan art. 6 lid 2 van de Uitzendrichtlijn waarvan art. 9a Waadi een implementatie is.

1. Inleiding

In art. 9a Waadi staat dat het degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt verboden is om de arbeidskracht na afloop van de terbeschikkingstelling te belemmeren om een arbeidsovereenkomst met de inlener te sluiten. Een beding met een dergelijke strekking is nietig (art. 9a lid 2 Wet Waadi). De reden om een belemmeringsverbod op te nemen is dat de arbeidskracht zo min mogelijk gehinderd moet worden bij het verkrijgen van een vast dienstverband. Door het arrest van de HR van 22 mei 20222 is het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi opnieuw in de belangstel...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wetsgeschiedenis

3. Inhoud en reikwijdte van het belemmeringsverbod

3.1. Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt

3.2. Arbeidskrachten

3.3. Belemmeringen en een redelijke vergoeding

3.4. Voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst

3.5. Na afloop van de terbeschikkingstelling

3.6. Degene aan wie de arbeidskracht ter beschikking is gesteld

4. Belemmeringsverbod alleen in geval van tijdelijke contracten?

5. Sancties op overtreding van het belemmeringsverbod

6. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. E.J.A. Franssen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17387

Verder in 2022 nr.3

 Dagdieverij

  Wanneer niet, of niet hard genoeg werken tijdens werktijd wordt opgevat als lui of opportunistisch gedrag, lijkt ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd. In deze bijdrage worden alt...

 Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten; veel gekakel weinig eieren?

Naar verwachting zal de fiscale behandeling van aandelenopties voor werknemers per 1 januari 2023 wijzigen. De nieuwe regeling stelt heffing van loonbelasting uit tot het moment van 'verhandelbaar'...

 Ondoordachte, geprivatiseerde (uitvoering van) wetgeving

Over onleesbare verplichtstellingsbesluiten en de onjuiste normering van het handelen van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen werkgevers verplichten zich ...

 Meewerkende minderheidsaandeelhouders

Eind vorig jaar was er wat gedoe over een voormalig partner van wat een 'Zuidaskantoor' wordt genoemd, een begrip met tegenwoordig een wat andere lading dan voorheen. Deze persoon was tegen zijn zi...

 Wet toekomst pensioenen - transitieplan en compensatie

De Wet toekomst pensioenen bevat diverse verplichtingen voor werkgevers. Deze verplichtingen houden met name verband met het transitieplan en compensatie, maar hierover zijn nog tal van vragen en o...

 Het belemmeringsverbod in de Waadi

In het arrest van de Hoge Raad (hierna: de HR), van 20 mei 2022 worden het Ruhrlandkliniek-arrest van het Hof van Justitie EU (hierna: het HvJ EU) en het Focus on Human arrest van de HR in feite me...

 Nevenwerkzaamhedenbeding en ambtelijke integriteit

Per 1 augustus 2022 is artikel 7:653a BW in werking getreden, waarmee een nieuw arbeidsrechtelijk regime voor nevenwerkzaamheden is gaan gelden. Op grond van dit artikel is een nevenwerkzaamhedenbe...

 De Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt

In deze bijdrage wordt de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt van minister Van Gennip van 5 juli jl. besproken. In die brief formuleert de minister gedachten over de uitwerking van het coalitieakkoord op...