TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2022 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. dr. N. Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

Dagdieverij

prof. dr. A. Akkerman1

  Wanneer niet, of niet hard genoeg werken tijdens werktijd wordt opgevat als lui of opportunistisch gedrag, lijkt ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd. In deze bijdrage worden alternatieve verklaringen voor 'tijdsdiefstal' besproken die een ander licht kunnen werpen op de verwijtbaarheid ervan.   Op 15 juli dit jaar doet de Rechtbank Noord-Holland uitspraak in een zaak over 'dagdieverij'. Fluor, een bedrijf dat infrastructuurprojecten uitvoert, vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers. De werknemer, die sinds 2013 ... abonneren of dit artikel kopen.

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten; veel gekakel w...

mr. drs. R.J. Bondrager en mr. W.H.R. Grünewald1

Naar verwachting zal de fiscale behandeling van aandelenopties voor werknemers per 1 januari 2023 wijzigen. De nieuwe regeling stelt heffing van loonbelasting uit tot het moment van 'verhandelbaar' worden van de aandelen die bij uitoefening van het aandelenoptierecht worden verkregen, maar bevat ook een keuzemogelijkheid om het huidige systeem te blijven toepassen. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of de nieuwe regeling bijdraagt aan het fiscaal aantrekkelijker maken van aandelenopties. 1. Inleiding Om het verstrekken van aandelenoptierechten fiscaal ... abonneren of dit artikel kopen.

Ondoordachte, geprivatiseerde (uitvoering van) wetgeving

mr. A.W. van Leeuwen1

Over onleesbare verplichtstellingsbesluiten en de onjuiste normering van het handelen van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen werkgevers verplichten zich bij hen aan te sluiten, als zij menen dat die werkgevers in hun bedrijfstak actief zijn.[2] Werkgevers die het daar niet mee eens zijn, vechten die verplichte pensioenaansluiting vaak aan bij de rechter. De vraag is dan meestal hoe de werkingssfeerbepaling van het verplichtstellingsbesluit moet worden geïnterpreteerd. Dat heeft geleid tot veel jurisprudentie, waarover ook weer v... abonneren of dit artikel kopen.

Meewerkende minderheidsaandeelhouders

mr. A.L. Mertens1

Eind vorig jaar was er wat gedoe over een voormalig partner van wat een 'Zuidaskantoor' wordt genoemd, een begrip met tegenwoordig een wat andere lading dan voorheen. Deze persoon was tegen zijn zin samen met zijn B.V. op straat gezet. De ex-partner verweerde zich met de stelling dat hij helemaal geen partner was en dat in feite sprake was van een dienstbetrekking. In dat kader vergeleek hij zichzelf met een pizzabezorger. Eén van de hobbels die hij daarbij wel moest nemen was dat hierbij niet (alleen) hij in persoon maar (ook) zijn persoonlijke houdstervennootschap verplichtingen was aa... abonneren of dit artikel kopen.

Wet toekomst pensioenen - transitieplan en compensatie

dr. B. Dieleman1

De Wet toekomst pensioenen bevat diverse verplichtingen voor werkgevers. Deze verplichtingen houden met name verband met het transitieplan en compensatie, maar hierover zijn nog tal van vragen en onduidelijkheden. In dit artikel analyseert de auteur het transitieplan en de compensatie. 1. Inleiding De Wet toekomst pensioenen (hierna: Wtp) wordt momenteel door de Tweede Kamer behandeld.[2] Het kabinet streeft er vooralsnog naar om de Wtp per 1 januari 2023 in werking te laten treden. De Wtp voorziet niet alleen in een grondige wijziging van het Nederlandse pen... abonneren of dit artikel kopen.

Het belemmeringsverbod in de Waadi

mr. dr. E.J.A. Franssen1

In het arrest van de Hoge Raad (hierna: de HR), van 20 mei 2022 worden het Ruhrlandkliniek-arrest van het Hof van Justitie EU (hierna: het HvJ EU) en het Focus on Human arrest van de HR in feite met elkaar gecombineerd. Het belemmeringsverbod in art. 9a Waadi kent een ruimer bereik dan art. 6 lid 2 van de Uitzendrichtlijn waarvan art. 9a Waadi een implementatie is. 1. Inleiding In art. 9a Waadi staat dat het degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt verboden is om de arbeidskracht na afloop van de terbeschikkingstelling te belemmeren ... abonneren of dit artikel kopen.

Nevenwerkzaamhedenbeding en ambtelijke integriteit

mr. S.M.L. Baalhuis-Timmermans en mr. C.M.I. Huijts1

Per 1 augustus 2022 is artikel 7:653a BW in werking getreden, waarmee een nieuw arbeidsrechtelijk regime voor nevenwerkzaamheden is gaan gelden. Op grond van dit artikel is een nevenwerkzaamhedenbeding in een arbeidsovereenkomst nietig, tenzij het kan worden gerechtvaardigd door objectieve redenen. Voor genormaliseerde ambtenaren was in de Ambtenarenwet 2017 al een speciale regeling omtrent nevenwerkzaamheden opgenomen. In deze bijdrage zullen wij bezien of de invoering van artikel 7:653a BW gevolgen heeft voor de genormaliseerde ambtenaar. 1. Normalisering van ambte... abonneren of dit artikel kopen.

De Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt

mr. R.A.A. Duk1

In deze bijdrage wordt de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt van minister Van Gennip van 5 juli jl. besproken. In die brief formuleert de minister gedachten over de uitwerking van het coalitieakkoord op het punt van flexibele (arbeids-)contracten. 1. Inleiding: flexibele contracten Op 5 juli jl. heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer een "Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt" gezonden.[2] Uit die brief van 33 pagina's, met een bijlage van nog eens 5 pagina's (met een tijdsplanning van de verschillende plannen) blijkt in grote lijne... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Huishoudelijke werkers in de particuliere huishouding gelijk behandeld met an...

mr. dr. A. Eleveld1

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 24 februari 2022 en Rechtbank Rotterdam 16 december 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:12432 Het Hof van Justitie heeft op 24 februari 2022 geoordeeld dat de uitsluiting van huishoudelijke werkers uit een Spaanse werkloosheidsverzekering ongerechtvaardigde discriminatie op grond van geslacht oplevert. De auteur gaat na wat de implicaties van deze uitspraak (kunnen) zijn voor de rechtspositie van huishoudelijk werkers in Nederland. Daarbij bespreekt ze ook de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 16 december 2021. 1. I... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS