TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2022 nr. 3

Ondoordachte, geprivatiseerde (uitvoering van) wetgeving

mr. A.W. van Leeuwen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over onleesbare verplichtstellingsbesluiten en de onjuiste normering van het handelen van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen

Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen werkgevers verplichten zich bij hen aan te sluiten, als zij menen dat die werkgevers in hun bedrijfstak actief zijn.2 Werkgevers die het daar niet mee eens zijn, vechten die verplichte pensioenaansluiting vaak aan bij de rechter. De vraag is dan meestal hoe de werkingssfeerbepaling van het verplichtstellingsbesluit moet worden geïnterpreteerd. Dat heeft geleid tot veel jurisprudentie, waarover ook weer veel is geschreven.3 Ik meen dat daarin tot nu toe twee belangrijke aspecten onderbelicht zijn gebleven. In de eerste plaats de vraag welke uitlegmethode van werkingssfeerbepalingen de juiste is. Meer in het bijzonder of de cao-norm in dit soort kwesties wel een geschikte interpretatiemaatstaf oplevert. En in de tweede plaats de vraag hoe het optreden van een bedrijfstakpensioenfonds juridisch ge...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Over onleesbare verplichtstellingsbesluiten en de onjuiste normering van het handelen van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen

1. Context

2. Interpretatiemaatstaf werkingssfeerbepalingen

3. Interpretatie wetgeving

4. Juridische normering handelen bedrijfstakpensioenfonds

5. Conclusie en aanbevelingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.W. van Leeuwen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17384

Verder in 2022 nr.3

 Dagdieverij

  Wanneer niet, of niet hard genoeg werken tijdens werktijd wordt opgevat als lui of opportunistisch gedrag, lijkt ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd. In deze bijdrage worden alt...

 Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten; veel gekakel weinig eieren?

Naar verwachting zal de fiscale behandeling van aandelenopties voor werknemers per 1 januari 2023 wijzigen. De nieuwe regeling stelt heffing van loonbelasting uit tot het moment van 'verhandelbaar'...

 Ondoordachte, geprivatiseerde (uitvoering van) wetgeving

Over onleesbare verplichtstellingsbesluiten en de onjuiste normering van het handelen van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen werkgevers verplichten zich ...

 Meewerkende minderheidsaandeelhouders

Eind vorig jaar was er wat gedoe over een voormalig partner van wat een 'Zuidaskantoor' wordt genoemd, een begrip met tegenwoordig een wat andere lading dan voorheen. Deze persoon was tegen zijn zi...

 Wet toekomst pensioenen - transitieplan en compensatie

De Wet toekomst pensioenen bevat diverse verplichtingen voor werkgevers. Deze verplichtingen houden met name verband met het transitieplan en compensatie, maar hierover zijn nog tal van vragen en o...

 Het belemmeringsverbod in de Waadi

In het arrest van de Hoge Raad (hierna: de HR), van 20 mei 2022 worden het Ruhrlandkliniek-arrest van het Hof van Justitie EU (hierna: het HvJ EU) en het Focus on Human arrest van de HR in feite me...

 Nevenwerkzaamhedenbeding en ambtelijke integriteit

Per 1 augustus 2022 is artikel 7:653a BW in werking getreden, waarmee een nieuw arbeidsrechtelijk regime voor nevenwerkzaamheden is gaan gelden. Op grond van dit artikel is een nevenwerkzaamhedenbe...

 De Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt

In deze bijdrage wordt de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt van minister Van Gennip van 5 juli jl. besproken. In die brief formuleert de minister gedachten over de uitwerking van het coalitieakkoord op...