TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2022 nr. 3

Wet toekomst pensioenen - transitieplan en compensatie

dr. B. Dieleman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Wet toekomst pensioenen bevat diverse verplichtingen voor werkgevers. Deze verplichtingen houden met name verband met het transitieplan en compensatie, maar hierover zijn nog tal van vragen en onduidelijkheden. In dit artikel analyseert de auteur het transitieplan en de compensatie.

1. Inleiding

De Wet toekomst pensioenen (hierna: Wtp) wordt momenteel door de Tweede Kamer behandeld.2 Het kabinet streeft er vooralsnog naar om de Wtp per 1 januari 2023 in werking te laten treden. De Wtp voorziet niet alleen in een grondige wijziging van het Nederlandse pensioenstelsel, maar ook in diverse wettelijke verplichtingen voor werkgevers, inclusief bijbehorende financiële implicaties. De belangrijkste van die wettelijke verplichtingen is het transitieplan. Een belangrijk onderdeel van het transitieplan is de compensatie. Op dit moment zijn er nog tal van vragen en onduidelijkheden omtrent het transitieplan en de compensatie. Zo is niet altijd duidelijk wie...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Relevante onderdelen van de Wtp

2.1. Hoofdlijnen huidig pensioenstelsel

2.2. Einde uitkeringsovereenkomsten en nieuwe typen premieovereenkomsten

2.3. Een uniforme maximale pensioenpremie

2.4. Voortzetten beschikbare premieregelingen

2.5. Invaren

3. Verantwoordelijkheden, goedkeuring en deadlines transitieplan

3.1. Verantwoordelijkheden

3.2. Instemming en adviesrecht

3.3. Transitiecommissie

3.4. Deadlines en sancties

4. Inhoud transitieplan

5. Compensatie

5.1. Wie en waarom compenseren

5.2. Vormen van compensatie

6. Samenvatting en conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. B. Dieleman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17386

Verder in 2022 nr.3

 Dagdieverij

  Wanneer niet, of niet hard genoeg werken tijdens werktijd wordt opgevat als lui of opportunistisch gedrag, lijkt ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd. In deze bijdrage worden alt...

 Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten; veel gekakel weinig eieren?

Naar verwachting zal de fiscale behandeling van aandelenopties voor werknemers per 1 januari 2023 wijzigen. De nieuwe regeling stelt heffing van loonbelasting uit tot het moment van 'verhandelbaar'...

 Ondoordachte, geprivatiseerde (uitvoering van) wetgeving

Over onleesbare verplichtstellingsbesluiten en de onjuiste normering van het handelen van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen werkgevers verplichten zich ...

 Meewerkende minderheidsaandeelhouders

Eind vorig jaar was er wat gedoe over een voormalig partner van wat een 'Zuidaskantoor' wordt genoemd, een begrip met tegenwoordig een wat andere lading dan voorheen. Deze persoon was tegen zijn zi...

 Wet toekomst pensioenen - transitieplan en compensatie

De Wet toekomst pensioenen bevat diverse verplichtingen voor werkgevers. Deze verplichtingen houden met name verband met het transitieplan en compensatie, maar hierover zijn nog tal van vragen en o...

 Het belemmeringsverbod in de Waadi

In het arrest van de Hoge Raad (hierna: de HR), van 20 mei 2022 worden het Ruhrlandkliniek-arrest van het Hof van Justitie EU (hierna: het HvJ EU) en het Focus on Human arrest van de HR in feite me...

 Nevenwerkzaamhedenbeding en ambtelijke integriteit

Per 1 augustus 2022 is artikel 7:653a BW in werking getreden, waarmee een nieuw arbeidsrechtelijk regime voor nevenwerkzaamheden is gaan gelden. Op grond van dit artikel is een nevenwerkzaamhedenbe...

 De Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt

In deze bijdrage wordt de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt van minister Van Gennip van 5 juli jl. besproken. In die brief formuleert de minister gedachten over de uitwerking van het coalitieakkoord op...