TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2022 nr. 3

Nevenwerkzaamhedenbeding en ambtelijke integriteit

mr. S.M.L. Baalhuis-Timmermans en mr. C.M.I. Huijts1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Per 1 augustus 2022 is artikel 7:653a BW in werking getreden, waarmee een nieuw arbeidsrechtelijk regime voor nevenwerkzaamheden is gaan gelden. Op grond van dit artikel is een nevenwerkzaamhedenbeding in een arbeidsovereenkomst nietig, tenzij het kan worden gerechtvaardigd door objectieve redenen. Voor genormaliseerde ambtenaren was in de Ambtenarenwet 2017 al een speciale regeling omtrent nevenwerkzaamheden opgenomen. In deze bijdrage zullen wij bezien of de invoering van artikel 7:653a BW gevolgen heeft voor de genormaliseerde ambtenaar.

1. Normalisering van ambtenaren en Wtva

Sinds 1 januari 2020 is met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het private arbeidsrecht van toepassing op ambtenaren, de zogenoemde 'normalisering'.2 Daarmee is de rechtspositie van ambtenaren en werknemers dichter bij elkaar gebracht. De bijzondere ambtelijke status is echter met de normalisering niet verdwenen. Naast het arbeidsrecht als neergelegd in bo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Normalisering van ambtenaren en Wtva

2. De bijzondere ambtelijke rechtspositie

3. Registreren, melden en verbod nevenwerkzaamheden ambtenaren

4. Casuïstiek

4.1. Het niet-melden en het niet voorafgaand verzoeken om toestemming

4.2. Aanpassing of intrekking van eerder verleende toestemming

4.3. Nevenwerkzaamheden en grondrechten

5. Nietigheid nevenwerkzaamhedenbeding in (nieuw) artikel 7:653a BW

6. Betekenis van artikel 7:653a BW voor ambtenaren

7. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.M.L. Baalhuis-Timmermans en mr. C.M.I. Huijts1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17388

Verder in 2022 nr.3

 Dagdieverij

  Wanneer niet, of niet hard genoeg werken tijdens werktijd wordt opgevat als lui of opportunistisch gedrag, lijkt ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd. In deze bijdrage worden alt...

 Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten; veel gekakel weinig eieren?

Naar verwachting zal de fiscale behandeling van aandelenopties voor werknemers per 1 januari 2023 wijzigen. De nieuwe regeling stelt heffing van loonbelasting uit tot het moment van 'verhandelbaar'...

 Ondoordachte, geprivatiseerde (uitvoering van) wetgeving

Over onleesbare verplichtstellingsbesluiten en de onjuiste normering van het handelen van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen werkgevers verplichten zich ...

 Meewerkende minderheidsaandeelhouders

Eind vorig jaar was er wat gedoe over een voormalig partner van wat een 'Zuidaskantoor' wordt genoemd, een begrip met tegenwoordig een wat andere lading dan voorheen. Deze persoon was tegen zijn zi...

 Wet toekomst pensioenen - transitieplan en compensatie

De Wet toekomst pensioenen bevat diverse verplichtingen voor werkgevers. Deze verplichtingen houden met name verband met het transitieplan en compensatie, maar hierover zijn nog tal van vragen en o...

 Het belemmeringsverbod in de Waadi

In het arrest van de Hoge Raad (hierna: de HR), van 20 mei 2022 worden het Ruhrlandkliniek-arrest van het Hof van Justitie EU (hierna: het HvJ EU) en het Focus on Human arrest van de HR in feite me...

 Nevenwerkzaamhedenbeding en ambtelijke integriteit

Per 1 augustus 2022 is artikel 7:653a BW in werking getreden, waarmee een nieuw arbeidsrechtelijk regime voor nevenwerkzaamheden is gaan gelden. Op grond van dit artikel is een nevenwerkzaamhedenbe...

 De Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt

In deze bijdrage wordt de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt van minister Van Gennip van 5 juli jl. besproken. In die brief formuleert de minister gedachten over de uitwerking van het coalitieakkoord op...