Tijdschrift voor Compliance 2022 nr. 6

Editorial

Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

Het laatste nummer van 2022 heeft als thema Tax Integrity en is gepubliceerd in januari 2023.     

 

Wanneer wij zoeken op het openbare web naar het begrip tax integrity komt het er in essentie op neer dat de risico's op belastingontduiking moeten worden voorkomen en agressieve belastingplanning moet worden vermeden. Fiscale integriteitsrisico's die onderdeel zijn van het klantonderzoek uit te voeren door poortwachters bij de toegang tot het Nederlandse financiele stelsel zoals banken en trustkantoren. In dit themanummer hebben diverse belastingexperts aandacht besteed aan dit thema op basis van verschillende aspecten en invalshoeken en vanuit de rol van de belastingplichtige.

 

Jeroen Boogaard interviewt Dirk Jan Sinkeover de nieuwe Tax Governance Code. Deze code zorgt voor meer transparantie over de belastingafdrachten van het bedrijfsleven. Dirk-Jan Sinkeis hoofd fiscaal beleid bij VNO-NCW en MKB-Nederland en houdt zich met name bezig met het beleid omtrent de winstbelasting, (inter)nationale verdragen, transparantie en het vestigings- en investeringsklimaat. In dit interview gaat hij in op de ambitieuze doelstellingen van de vernieuwde Tax Governance Code van mei 2022, die in samenwerking met experts en grote internationale ondernemingen tot stand is gekomen. Op grond van de code van VNO-NCWworden bedrijven gevraagd verantwoording af te leggen over hun gevoerde beleid. Dirk-Jan Sinkegaat in het interview in op de tot stand komen ervan en doelstellingen van deze nieuwe Code.

 

Bart Le Blanc en Mark de Haan, beiden werkzaam als belastingadviseur, beschrijven en vergelijken de verplichtingen en doelstellingen van de Nederlandse Tax Goverance Code (de Code) en de Engelse Criminal Finances Act 2017 (the CFA). De Nederlandse Code is een "soft law"-instrument dat bepaalde verplichtingen oplegt aan de partijen die deze ondertekenen en maakt onderdeel uit van het Nederlandse model van horizontaal toezicht. De Code is gebaseerd op het 'pas toe of leg uit'-principe en bouwt voort op de bestaande principes. Dit houdt in dat als een principe of bepaling niet of nog niet wordt nageleefd, de onderneming moet uitleggen hoe binnen een redelijke termijn aan het principe kan worden voldaan.

De Engelse CFA is een wet op basis waarvan bedrijven aantoonbaar moeten bewijzen dat ze 'redelijke preventieprocedure' hebben ingericht om belastingontduiking te voorkomen. Verder geven Le Blanc en De Haan een korte vergelijking voordat ze tot een conclusie komen.

 

Hoogleraar (inter)nationaal belastingrecht Hans van den Hurk en advocaat en belastingadviseur Frank Herreveld gaan in op de formele aspecten van het horizontaal toezicht van het bestuursorgaan de Belastingdienst. De relatie tussen de overheid en belastingplichtige wordt geregeld in de Algemene wet rijksbelastingen (AWR), ook wel genoemd verticaal toezicht. Horizontaal toezicht ziet op coöperatie en afspraken maken omtrent het aangifteproces op basis van een convenant tussen de belastingdienst en belastingplichtigen. Een convenant omvat publiekrechtelijke en privaatrechtelijke elementen. Volgens het bestuursrecht mogen regelingen die het bestuursrecht bevat om burgers te beschermen en om een goede bevoegdheidstoedeling aan bestuursorganen te bereiken niet worden doorkruist door het gebruik van overeenkomsten.

Herrevelden Van den Hurk concluderen dat een wettelijk kader ontbreekt voor het handhavingsinstrument horizontaal toezicht.   

 

Redmar Wolf, hoogleraar belastingrecht en onder andere advocaat,gaat in het artikelin op de btw-fraude, de gevolgen hiervan voor de overheid en onderneming en hoe te herkennen en voorkomen. Een belangrijke bron van inkomsten voor de Nederlandse overheid is de omzetbelasting. Indien ondernemingen geen btw afdragen terwijl die wel in rekening wordt gebracht kan er sprake zijn van btw-fraude, ook wel aangeduid als carrouselfraude.

 

Wij wensen u veel leesplezier,

 

Karen Fluks, Marijke Terpstra, Claudia Sijstermans

Redactie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17544

Verder in 2022 nr.6

 Editorial

Het laatste nummer van 2022 heeft als thema Tax Integrity en is gepubliceerd in januari 2023.        Wanneer wij zoeken op het openbare web naar het begrip tax integrity komt ...

 'Meer openheid vergroot vertrouwen in belastingstelsel'

Interview Dirk-Jan Sinke De nieuwe Tax Governance Code zorgt voor meer transparantie over de belastingafdrachten van het bedrijfsleven. 'Deze bedrijven laten zien dat ze hun maatschappelijke verant...

 Next steps in tax compliance and against tax evasion: The Dutch Code compared against the UK FCA

The strategic role for taxation has substantially changed and the risk of reputational damages as a result on non-compliance or naming and shaming is present. This means that taxation has evaluated...

 Formele aspecten van horizontaal toezicht

Van een integer handelende overheid mag worden verwacht dat deze zich niet alleen houdt aan de letter van de wet, maar ook aan de geest van de wet. Belangrijk is dat de overheid als wetgever een vo...

 BTW-carrouselfraude; wanneer moet je beter weten?

De omzetbelasting (of btw) is sinds jaar en dag een belangrijke inkomensbron van de Nederlandse rijksoverheid. Zo werd in 2021 met deze belasting een bedrag van bijna 65 miljard binnengehaald; 20% ...