Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 1

Voorwoord

mr. M. de Rijke Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

De energietransitie heeft naast de positieve effecten voor de CO₂-emissiereductie ook diverse negatieve bijeffecten. Zo draagt het toenemende aanbod van elektriciteit uit duurzame bronnen bij aan schaarste van transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Ook trekken de vereiste investeringen in hernieuwbare energie en daarmee het gedwongen afscheid van fossiele energie hun wissel op het animo van staten voor deelname aan het Energiehandvestverdrag. Deze bijeffecten vormden voer voor de artikelen in deze aflevering.

 

De schaarste van transportcapaciteit op het elektriciteitsnet kwam al diverse keren in het NTE aan bod, steeds vanuit andere invalshoeken. Mrs Maarten de Wit en Marjolein Dieperink spitsen zich in hun artikel toe op de juridische spelregels waaraan netbeheerders zich moeten houden bij de verdeling van schaarse transportcapaciteit. Zij betogen dat de huidige praktijk van netbeheerders op gespannen voet staat met Europese regelgeving en rechtspraak alsook met het gelijkheidsbeginsel en pleiten voor de invoering van een aantal alternatieve verdelingsprincipes.

 

Mr Cees Verburg beschrijft hoe steeds meer partijen bij het Energiehandvestverdrag (ECT) dreigen af te haken. De mogelijkheid die het verdrag biedt voor investeerders om schadevergoeding te verkrijgen omdat investeringsbeschermingsbepalingen niet zijn nageleefd, lijkt niet goed verenigbaar met de implicaties van de energietransitie. De auteur gaat met name in op de verschillen tussen (opzegging van) het vigerende en het gemoderniseerde ECT en geeft zijn visie daarop weer.

 

Het lijkt inmiddels een traditie dat eens per jaar een ledenbijeenkomst van de NeVER wordt gewijd aan het bespreken van de rechtspraak in energiezaken waarbij de ACM is betrokken en andere energierechtelijke jurisprudentie. Zo ook de bijeenkomst op 9 maart 2023, waarvan u het verslag aantreft in deze aflevering. Daarnaast vindt u volgens een traditie, die nog veel verder teruggaat in de tijd, de vaste rubrieken met wet- en regelgeving, rechtspraak en actualiteiten.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. M. de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17660

Verder in 2023 nr.1

 Voorwoord

De energietransitie heeft naast de positieve effecten voor de CO₂-emissiereductie ook diverse negatieve bijeffecten. Zo draagt het toenemende aanbod van elektriciteit uit duurzame bronnen bij aan s...

 Van non-discriminatie tot gelijke kansen: spelregels voor de verdeling van transportcapaciteit in tijden van schaarste

Het afgelopen decennium heeft de rechtspraak op tal van rechtsterreinen uitgemaakt dat strengere spelregels gelden indien de verdeling van schaarse rechten aan de orde is. Zo gelden de...

 Leegloop bij het Energiehandvestverdrag

Het uit 1994 daterende Energiehandvestverdrag (ECT) – een multilateraal handels- en investeringsverdrag waar de Europese Unie (EU), Euratom en 51 staten als Verdragsluitende Partijen bi...

 Verslag van de NevER-ledenbijeenkomst 9 maart 2023

Energierechtelijke jurisprudentie uit 2022 Op donderdag 9 maart 2023 vond de eerste ledenbijeenkomst uit 2023 plaats bij NautaDutilh in Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van energierec...

 Wet- en regelgeving

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zu...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...