Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 2

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. drs. L. in 't Veld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Nationaal

1.1. RJ-Uiting 2023-3

Op 8 maart 2023 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) RJ-Uiting 2023-3 gepubliceerd.2 De RJ heeft naar aanleiding van een beoordeling van de verslaggevingsvoorschriften inzake continuïteit geconstateerd dat in de praktijk behoefte bestaat aan enkele verduidelijkingen. In dat kader stelt de RJ een aantal aanpassingen in hoofdstuk 170 'Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit' voor. Zo wordt onder meer voorgesteld om het begrippenkader inzake onzekerheid over continuïteit te harmoniseren, de beoordeling of sprake is van materiële onzekerheid over continuïteit te verduidelijken, en een samenvattend schema met de toepasselijke verslaggevingsvoorschriften per scenario op te nemen. In dat kader wordt ook voorgesteld uitgebreider stil te staan bij de verslaggevingsvoorschriften die gelden voor het scenario waarin weliswaar zorgen zijn over de continuïteit, maar geen sprake is van mat...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Nationaal

1.1. RJ-Uiting 2023-3

1.2. RJ-Uiting 2023-4

1.3. RJ-Uiting 2023-5

1.4. AFM publiceert de resultaten van verkennend rapport naar duurzaamheidsinformatie

1.5. NBA-Handreiking 1118 'Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders' herzien

1.6. NBA-standpunt 'Laat grens wettelijke controle meegroeien met inflatie'

2. Internationaal

2.1. IASB: financial instruments, classification and measurement

2.2. IASB: Afronding project standards-level disclosures

2.3. EFRAG: uitstel sectorspecifieke sustainability reporting standards

2.4. EFRAG: publicatie basis for conclusions ESRS

2.5. FASB: Crypto assets

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Rubriek
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. drs. L. in 't Veld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17680

Verder in 2023 nr.2

 Voorwoord

Ai, dilemma: de accountant op de algemene vergadering   In beginsel rapporteert de controlerend accountant louter door middel van zijn controleverklaring bij de jaarrekening over de uitkomst...

 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden

Recent heeft de NBA een geactualiseerde versie van Standaard 4400 van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden uitgebracht ('Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifi...

 Openbaarmaking landenrapportage betaalde winstbelasting door grote multinationals

In 2021 verscheen een langverwachte Europese richtlijn (2021/2101, de "EU-richtlijn") die grote multinationale ondernemingen verplicht tot openbaarmaking van rapportage over betaalde w...

 Gelijke beloning en jaarverslaggeving

Het onderwerp gelijke beloning tussen vrouwen en mannen is een onderwerp dat hoog op de agenda van de Europese wetgever staat, en niet zonder reden. In maart 2023 maakte het Europees instituut voor...

 Actieve belastinglatentie voor verliescompensatie en controleverklaring van oordeelonthouding

Dit artikel gaat in op het snijvlak ('overlap' is wellicht een betere kwalificatie) tussen externe verslaggeving en accountantscontrole. En dan specifiek over het opnemen van een actieve belastingl...