Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 2

Gelijke beloning en jaarverslaggeving

mr. drs. L.K. van Dijk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het onderwerp gelijke beloning tussen vrouwen en mannen is een onderwerp dat hoog op de agenda van de Europese wetgever staat, en niet zonder reden. In maart 2023 maakte het Europees instituut voor statistiek Eurostat de meest recente cijfers over de loonkloof bekend. De resultaten liegen er niet om: in 2021 lag het bruto uurloon van vrouwen in de Europese Unie gemiddeld 12,7% lager dan dat van mannen. In het streven naar gelijke beloning is verantwoording en transparantie van groot belang. Er is daarom ook een rol toebedeeld aan (jaar)verslaggeving. In dit artikel bespreek ik de bestaande en toekomstige rapportageverplichtingen in dat verband.

1. Inleiding

De afgelopen jaren is een tendens waarneembaar waarbij van ondernemingen wordt verwacht om over steeds meer diverse onderwerpen verantwoording af te leggen. De focus ligt daarbij met name op niet-financiële aspecten van verslaggeving, meer specifiek op de verplichting van ondernemi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. In vogelvlucht: verslaggevingsvereisten voor beloning

2.1. Boek 2 BW

2.2. EU IFRS

2.3. Wet op het financieel toezicht en Europese regelgeving

2.4. Corporate Governance Code

2.5. Richtsnoeren van EBA en Europese Commissie

3. Verslaggevingsvereisten voor gelijke beloning: wat is er al?

3.1. CRD IV en EBA Richtsnoeren

3.2. Wet op het financieel toezicht

3.3. GRI-Standaarden

4. Verslaggevingsvereisten voor gelijke beloning: wat komt er nog?

4.1. Nederland

4.2. Europa

4.2.1. EU-Richtlijn gelijke beloning

4.2.2. CSRD en ESRS

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. L.K. van Dijk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17678

Verder in 2023 nr.2

 Voorwoord

Ai, dilemma: de accountant op de algemene vergadering   In beginsel rapporteert de controlerend accountant louter door middel van zijn controleverklaring bij de jaarrekening over de uitkomst...

 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden

Recent heeft de NBA een geactualiseerde versie van Standaard 4400 van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden uitgebracht ('Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifi...

 Openbaarmaking landenrapportage betaalde winstbelasting door grote multinationals

In 2021 verscheen een langverwachte Europese richtlijn (2021/2101, de "EU-richtlijn") die grote multinationale ondernemingen verplicht tot openbaarmaking van rapportage over betaalde w...

 Gelijke beloning en jaarverslaggeving

Het onderwerp gelijke beloning tussen vrouwen en mannen is een onderwerp dat hoog op de agenda van de Europese wetgever staat, en niet zonder reden. In maart 2023 maakte het Europees instituut voor...

 Actieve belastinglatentie voor verliescompensatie en controleverklaring van oordeelonthouding

Dit artikel gaat in op het snijvlak ('overlap' is wellicht een betere kwalificatie) tussen externe verslaggeving en accountantscontrole. En dan specifiek over het opnemen van een actieve belastingl...