Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2023 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L. in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Inleiding

Voorwoord

mr. drs. J.F. Garvelink1

Ai, dilemma: de accountant op de algemene vergadering   In beginsel rapporteert de controlerend accountant louter door middel van zijn controleverklaring bij de jaarrekening over de uitkomst van zijn werkzaamheden.  Recent verscheen vanwege de NBA de vernieuwde handreiking 1118 "Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders".[2] Enigszins gechargeerd komt het erop neer dat accountants voortaan proactief zouden moeten vertellen over niet alleen de controlewerkzaamheden maar ook over bevindingen van de acco... ...lees meer

Artikel

Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden

A. Dieleman RA1

Recent heeft de NBA een geactualiseerde versie van Standaard 4400 van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden uitgebracht ('Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden').[2] De aanleiding hiervoor vormt de eveneens geactualiseerde versie van de door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) gepubliceerde International Standard on Related Services 4400 'Agreed-Upon Procedures Engagements'. Standaard 4400 is de opvolger van de huidige (Nederlandse) Standaard 4400N (met dezelfde naam).   Opd... abonneren of dit artikel kopen.

Openbaarmaking landenrapportage betaalde winstbelasting door grote multinatio...

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

In 2021 verscheen een langverwachte Europese richtlijn (2021/2101, de "EU-richtlijn") die grote multinationale ondernemingen verplicht tot openbaarmaking van rapportage over betaalde winstbelasting per land. Deze EU-richtlijn zal eind juni 2023 geïmplementeerd moeten zijn in de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie ("EU"). In ons land is daarvoor momenteel een wetsvoorstel in behandeling bij het parlement. Dit artikel bevat een kort overzicht van i) de achtergrond van de nieuwe publicatieverplichting, ii) de inhoud van desbetreffende... abonneren of dit artikel kopen.

Gelijke beloning en jaarverslaggeving

mr. drs. L.K. van Dijk1

Het onderwerp gelijke beloning tussen vrouwen en mannen is een onderwerp dat hoog op de agenda van de Europese wetgever staat, en niet zonder reden. In maart 2023 maakte het Europees instituut voor statistiek Eurostat de meest recente cijfers over de loonkloof bekend. De resultaten liegen er niet om: in 2021 lag het bruto uurloon van vrouwen in de Europese Unie gemiddeld 12,7% lager dan dat van mannen. In het streven naar gelijke beloning is verantwoording en transparantie van groot belang. Er is daarom ook een rol toebedeeld aan (jaar)verslaggeving. In dit artikel bespreek ik de... abonneren of dit artikel kopen.

Actieve belastinglatentie voor verliescompensatie en controleverklaring van o...

A. Dieleman RA1

Dit artikel gaat in op het snijvlak ('overlap' is wellicht een betere kwalificatie) tussen externe verslaggeving en accountantscontrole. En dan specifiek over het opnemen van een actieve belastinglatentie in de jaarrekening in een situatie van een verlieslatend verleden en een controleverklaring van oordeelonthouding bij die jaarrekening. Als sprake is van voorwaartse fiscale verliescompensatie en bij de onderneming de laatste jaren voortdurend sprake is van een verliesgevende exploitatie, is het opnemen van een actieve belastinglatentie in de jaarrekening (voor de bate die samenh... abonneren of dit artikel kopen.

Rubriek

Nieuw artikeltype - rubriek [16-60472]

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. drs. L. in 't Veld1

1. Nationaal 1.1. RJ-Uiting 2023-3 Op 8 maart 2023 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) RJ-Uiting 2023-3 gepubliceerd.[2] De RJ heeft naar aanleiding van een beoordeling van de verslaggevingsvoorschriften inzake continuïteit geconstateerd dat in de praktijk behoefte bestaat aan enkele verduidelijkingen. In dat kader stelt de RJ een aantal aanpassingen in hoofdstuk 170 'Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit' voor. Zo wordt onder meer voorgesteld om het begrippenkader inzake onzekerheid over continuïteit te harmonisere... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS