Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2017 nr. 6

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke´╗┐

Deze aflevering van het NTE voorziet wederom in een tweetal zeer lezenswaardige artikelen.   Om op te kunnen komen tegen besluiten die zijn gebaseerd op de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet is vereist dat je belanghebbende bent. De jurisprudentie over de criteria waaraan moet worden voldaan om als belanghebbende te worden aangemerkt is daarbij van groot belang. De genoemde energiewetten bevatten bovendien een bijzonderheid doordat representatieve organisaties geacht worden belanghebbende te zijn bij op deze wetten gebaseerde besluiten (niet zijnde beschikki... ...lees meer

Artikel

Belanghebbenden in het energierecht - een terugblik in vogelvlucht

mr. P.I.W.R. Maandag, mr. K.W. Pill en mr. R.I. Eenkhoorn1

Het belanghebbendebegrip uit art. 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) speelt een belangrijke rol in verschillende rechtsgebieden, waaronder het energierecht. Sinds de inwerkingtreding van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de E-wet), de Gaswet en de Warmtewet heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het CBb) zich in een groot aantal zaken uitgesproken over de toepassing van dit kernbegrip. In 2008 werd in dit tijdschrift teruggeblikt op de eerste tien jaar jurisprudentie van het CBb.[2] Nu zijn we een aantal jaren verder. Het doel van dit artikel is... abonneren of dit artikel kopen.

Het participatie- en financieringstekort in de energietransitie: crowdfunding...

D. Drankier, LL.M1

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij projecten mogelijk gemaakt worden middels rechtstreekse financiering door het publiek. In het kader van de energietransitie zou crowdfunding onder meer van waarde kunnen zijn als instrument om omwonenden te laten participeren in lokale energieprojecten (zoals windparken) en als instrument om financiering voor deze projecten aan te trekken. Dit artikel analyseert het juridisch kader omtrent het gebruik van crowdfunding als participatie- en financieringsinstrument. abonneren of dit artikel kopen.

Regionale Samenwerking en Liberalisering van de Energiemarkt - Verslag NeVER ...

mr. L. Baljon en mr. J.W. van Rookhuijzen1

Op 24 november 2017 kwamen de leden van de NeVER bijeen in Brussel op het kantoor van het Secretariaat-Generaal van de Benelux. De bijeenkomst stond in het teken van de regionale samenwerking, en in het bijzonder de Benelux samenwerking, bij de totstandkoming van de interne Europese energiemarkt. De presentaties werden achtereenvolgens verzorgd door de heer mr. Jan W.B. Molema LLM (directeur Markt & Economie bij het Secretariaat-Generaal van de Benelux), de heer Elozona Ochu (werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt) en de heer Brendan Devlin (werkzaam bij het directoraat-generaal E... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., D. Drankier LL.M., G.J. Kreeft LL.M., C.T. Nieuwenhout LL.M., M. Nieves LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en mr. C.G. Verburg1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.Autoriteit Consument & Markt (ACM)Stijging inkomsten GTSUit het tarievenbesluit dat de ACM op 21 november 2017 heeft gepubliceerd ten aanzien van Gasunie Transport Service (GTS) blijkt dat de transporttarieven voor gas in 2018 met 4 procent zullen stijg... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS