Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2023 nr. 2/3

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. M.W.F. Oosterhuis
mr. B.M. Winters

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

 

Inleiding

Voorwoord

mr. M. de Rijke

  De drie artikelen in deze (dubbel)aflevering bevatten kritische noten bij bestaande of voorgestelde wet- en regelgeving. Geen van de auteurs laat het echter bij kritiek, zij sluiten hun bijdragen af met concrete aanbevelingen voor verbetering.   Mr. Sjoerd Kalisvaart analyseert in zijn artikel alternatieve vormen van energie-uitwisseling door afnemers waarin het EU Clean Energy Package voorziet, te weten collectief zelfverbruik, energiedelen en peer-to-peer-handel. Zowel de Europese regelgeving als de implementatie daarvan in (toekomstige) Nederlandse ... ...lees meer

Artikel

Energiedelen, peer-to-peer-handel en collectief zelfverbruik

mr. S.T. Kalisvaart LLM1

Het Clean Energy for all Europeans Package voorziet in verschillende vormen van energie-uitwisseling die de contractuele verhoudingen op de elektriciteitskleinhandelsmarkt fundamenteel zullen wijzigen. In deze bijdrage bespreekt de auteur de belangrijkste vormen van energie-uitwisseling, te weten ‘energiedelen’, ‘peer-to-peer-handel’ en ‘collectief zelfverbruik’. De auteur doet verschillende voorstellen voor een nadere inkadering en verbeterde regeling van deze energie-uitwisselingsalternatieven in wet- en regelgeving. Op grond van de Elektriciteitswet 1998 (de E... abonneren of dit artikel kopen.

Is de gewijzigde Mijnbouwwet klaar voor de overgang van offshore gaswinning n...

mr. S. van der Mei1

1. Van offshore gaswinning naar CO2-opslag In de Klimaatwet heeft de Nederlandse overheid duidelijke klimaatdoelstellingen vastgelegd; in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 49% zijn verminderd ten opzichte van de uitstoot in 1990[2] en in 2050 moet de uitstoot met 95% zijn verminderd.[3] Er is een wetsvoorstel aanhangig om deze doelstelling nog verder aan te scherpen[4] en in lijn te brengen met de Europese Klimaatwet.[5] In het (Nederlandse) Klimaatplan, dat is gebaseerd op het Klimaatakkoord[6] en direct voortvloeit uit de (Nederlandse) Klimaatw... abonneren of dit artikel kopen.

Prioriteringsvraagstukken vanwege schaarste op het net

mr. M.R. Rietvelt en mr. M.R. Boudens1

Verslag van de NEVER ledenbijeenkomst maandag 17 april 2023 1. Introductie Op maandag 17 april 2023 kwamen meer dan 40 leden van de NeVER fysiek bijeen voor de ledenbijeenkomst die werd gehouden ten kantore van Loyens & Loeff in Amsterdam. De bijeenkomst vond hydride plaats en meer dan 40 leden namen online deel aan de bijeenkomst. Mw. Nynke Geerts-Zandveld en dhr. Vincent Lindijer, beiden bestuurslid van de NeVER, openden de bijeenkomst en gaven aan welke onderwerpen besproken zouden gaan worden. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: de ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Het einde van variabele leveringscontracten?

mr. M.J.J. van Beuge1

Een annotatie bij de zaak Consument/Vattenfall ( ECLI:NL:RBAMS:2023:940 ) 1. Inleiding In deze zaak staan centraal de vraag of het eenzijdig (prijs)wijzigingsbeding in een overeenkomst tussen Vattenfall en een consument oneerlijk is, en de aanverwante vraag of een mededeling op de website van Vattenfall ten opzichte van die consument een oneerlijke handelspraktijk behelst.   Vattenfall en de consument sluiten in 2015 een overeenkomst voor onbepaalde tijd voor de levering van elektriciteit en gas tegen variabele tarieven. De overeenkomst i... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. Europa Voorstel voor een herschikking van de richtlijn Energie-efficiëntie Op 10 maart 2023 hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel tot herschikking van de richtlijn energie-efficiëntie.Het voorstel bevat onder meer de verplichting om het eindverbruik van energie ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, Mr. Y.A. Chan, Dr. D.G. Tempelman L.LM, S.T. Kalisvaart LL.M, E.R. van Nieuwkoop LL.M, mr. B.M. Winters en mr. C.L. Klapwijk1

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Signaleringen Nederland Overheden en overheidsorganen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat   Monitor Nationale Omgevingsvisie en Rli-advies 'Geef richting, maak ruimte' Bij Kamerbrief van 24 maart 2023 (met kenmerk 2023-0000161286) heeft... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu, L.A.I. Franssen en M. Moret

Deze rubriek bestrijkt de periode maart – mei 2023. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en/of gesignaleerd zijn.   NTE 2023/30 Rechtbank Midden-Nederland 10 november 2021 ECLI:NL:RBMNE:2021:6946 inzake Windpark Zeewolde B.V. tegen [gedaagde sub 1] V.O.F., [gedaagde sub 2], [gedaagde sub 3], [gedaagde sub 4], [gedaagde sub 5], [gedaagde su... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS