Tijdschrift voor Financieel Recht

2019 nr. 7/8

Inleiding

De nieuwe Prospectusverordening is van kracht!

prof. mr. D. Busch, mr. W.J. Horsten en mr. G.W. Kastelein

In deze ‘special’ van het Tijdschrift voor Financieel recht staat de nieuwe Prospectusverordening centraal. Het prospectus vormt een wezenlijk onderdeel van het Capital Markets Union (CMU) Action Plan van de Europese Commissie. Het biedt ondernemingen toegang tot de Europese kapitaalmarkten. Als onderdeel van CMU heeft de Commissie voorgesteld de Prospectusrichtlijn te vervangen door een rechtstreeks werkende Prospectusverordening. En met succes, want de Prospectusverordening is inmiddels aangenomen. Sterker nog, het gros van de bepalingen is per 21 juli dit jaar verbindend g... ...lees meer

Artikel

De Prospectusverordening: de prospectusplicht en de uitzonderingen daarop

prof. mr. C.W.M. Lieverse en mr. E. Kempenaar1

1. Van richtlijn naar verordening Op 14 juni 2017 is de Prospectusverordening[2] aangenomen, die vanaf 21 juli 2019 de Prospectusrichtlijn[3] uit 2003 zal vervangen. Een aantal bepalingen uit de Prospectusverordening is reeds in werking getreden op 20 juli 2017[4] en 21 juli 2018[5]. Tot 21 juli 2019 voorziet de Prospectusrichtlijn in de regels met betrekking tot het opstellen, goedkeuren en publiceren van een prospectus wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten. De Prospectusrichtlijn is geïmplementeerd i... abonneren of dit artikel kopen.

Prospectusverordening: Toezicht en toezichthouder

prof. mr. R.P. Raas1

Nog niet zo lang geleden was het vrij gebruikelijk dat het toezicht op prospectussen in handen was van de nationale effectenbeurs. Zeker wanneer het prospectussen in verband met het aanvragen of uitbreiden van een beursnotering betrof. Ook in Nederland was dat het geval. De Prospectusrichtlijn[2] maakte hier in 2005 een einde aan. Sindsdien is in de gehele EER het prospectustoezicht in handen van een publieke bevoegde autoriteit. En dus niet van een orgaan dat tevens een effectenbeurs exploiteert en belang heeft bij een zo groot mogelijk aantal beursnoteringen. abonneren of dit artikel kopen.

Financiële informatie onder de nieuwe Prospectusverordening

mr. A.A.F. Netiv en mr. P.M. Silvis1

Een essentieel onderdeel van het prospectus is de daarin opgenomen financiële informatie. De inhoudsnorm van Europese prospectussen is sinds 1980 gekoppeld aan gegevens die beleggers in staat stellen zich een verantwoord oordeel te vormen over het vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de uitgevende instelling.[2] In de preambule bij de Prospectusrichtlijn werd expliciet gesteld dat de in het prospectus verstrekte informatie in het bijzonder betrekking moet hebben op de financiële positie van de uitgevende instelling.[3] De inh... abonneren of dit artikel kopen.

Het URD, wat kan je ermee?

mr. M.A.B. Baks en mr. X. Wang1

Dit artikel geeft een beschrijving van de verschijningsvormen van een prospectus. In het bijzonder wordt ingegaan op de in de nieuwe Prospectusverordening geïntroduceerde vorm van het universele registratiedocument. abonneren of dit artikel kopen.

Het mkb onder de nieuwe prospectusverordening: het ‘light regime’

mr. M. van Oosten1

Op 21 juli 2019 treedt de nieuwe Europese prospectusverordening in Nederland volledig in werking. Onder deze verordening worden verschillende prospectusregimes geïntroduceerd, waaronder dat voor het EU-groeiprospectus. Dit ‘light regime’ heeft als doel om het aantrekken van financiering op de Europese kapitaalmarkten voor het mkb makkelijker te maken. In dit artikel gaat de auteur verder in op (de achtergrond van) deze Prospectusverordening en in het bijzonder op het EU-groeiprospectus. abonneren of dit artikel kopen.

Reclameactiviteiten volgens de nieuwe prospectusverordening

mr. drs. J.M. Tukker en mr. drs. D.E. Poppema1

Met ingang van 21 juli 2019 moet voor aanbiedingen en noteringen van effecten worden voldaan aan de nieuwe prospectusverordening. Deze prospectusverordening introduceert ook nieuwe regels over reclame bij de aanbieding van effecten of de toelating daarvan tot de handel op de gereglementeerde markt. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënNader rapport wijziging Muntwet 2002Op 9 mei 2019 stuurde de Staatssecretaris van Financiën het nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Muntwet 2002 naar de Tweede Kamer. Het rapport werd verstuurd vergezeld van de Memorie van toelichting wijzigingen Muntwet 2002, de Wijziging wetsvoorstel Muntwet 2002 en het advies van de Raad van State. Het rapport beschrijft een kleine wijziging van de Muntwet die betreft het vervangen van ‘Rijkswapen’ door ‘Klein Rijkswapen’ in art. 5 lid 6 Muntwet ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. M.S. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen en mr. N. Dekker[1] Hoge Raad 17 mei 2019 ECLI:NL:HR:2019:746 Conservatrix/DNB Overdracht van aandelen verzekeraar op grond van overdrachtsplan van De Nederlandsche Bank - ND Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Conservatrix N.V. (hierna: Conservatrix) oefent met een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (hierna: DNB), een levensverzekeringsbedrij... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS