Tijdschrift voor Financieel Recht

2019 nr. 9

Inleiding

Zomerzotheid

mr. R.K. Pijpers

Het schrijven van een voorwoord in de zomertijd is vaak een nogal uitdagende aangelegenheid, omdat het nieuws – en zeker het financiële nieuws – in de vakantieperiode meestal weinig inspiratie biedt. Zo zijn de Kamervragen op de vingers van één hand te tellen[1] en komen er vanuit de verschillende departementen weinig tot geen nieuwe beleidsvoornemens of wetsvoorstellen naar buiten. Deze zomer is dat echter anders, en niet alleen omdat de heren Trump, Xi, Draghi en Johnson het nieuws blijven domineren, maar ook omdat de financiële toezichthouders de ni... ...lees meer

Artikel

Segregatie van initial margin voor niet-geclearde otc-derivaten onder EMIR

mr. J.C. Hintzen1

De grootste wereldwijd opererende banken zijn reeds enkele jaren verplicht om over en weer initial margin te innen en te verschaffen met betrekking tot niet-geclearde otc-derivaten. De groep marktpartijen die aan deze verplichting onderhevig is, wordt de komende jaren drastisch uitgebreid. Bij het verschaffen van initial margin worden meer zekerheden verstrekt dan nodig is om het actuele tegenpartijrisico uit hoofde van niet-geclearde otc-derivaten te mitigeren. Om te voorkomen dat door het verschaffen van initial margin omgekeerd tegenpartijrisico ontstaat, moet segregatie van de als in... abonneren of dit artikel kopen.

Symposiumverslag ‘Fintech: Recht, regulering & governance’

mr. K.A. Kralj1

Fintech is hot, ook in de huidige praktijk van juristen. Dit geldt inmiddels voor elke afkorting van een woord, waar het woord tech aan verbonden is zoals regtech,[2] govtech,[3] en civictech[4] dat het juridisch vakgebied raakt. Maar wat houdt tech in en, meer specifiek, wat houdt fintech in? Hoe worden ondernemingen die zogenoemde fintech producten aanbieden of fintech diensten verlenen bijvoorbeeld gereguleerd? Dit artikel is een verslag van het symposium ‘Fintech: Recht, regulering & governance’ dat het onderwerp fintech vanuit verschillende invalshoeken, de praktijk,... abonneren of dit artikel kopen.

Vier jaar toetsing 2e echelon bij banken en verzekeraars: een effectieve proc...

mr. Chr. van Toor MBA1

De toetsing 2e echelon is vier jaar oud. In dat tijdvak toetste DNB de betrouwbaarheid van ruim 830 medewerkers van banken en verzekeraars. Niet één daarvan werd afgetoetst. Ook ten aanzien van de geschiktheid van kandidaten zijn er geen formele maatregelen getroffen. Is de toetsingsprocedure daarmee een voorbeeld van effectieve regelgeving of is er op het bestaansrecht van de procedure af te dingen? Een reflectie op de ontstaansgeschiedenis, de werking en de effectiviteit van de toetsingsregeling 2e echelon. abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Verboden legaliteit?

dr. mr. F.M.A. ’t Hart

FIU Nederland heeft op 23 juli 2019 haar jaaroverzicht 2018 aan de minister van Justitie en Veiligheid aangeboden. Uit dit jaaroverzicht blijkt onder andere dat sprake is van een forse toename van meldingen van zogenaamde ongebruikelijke transacties. In 2018 ontving FIU Nederland meer dan 750.000 meldingen van ongebruikelijke transacties. Deze meldingen vloeien voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Van al deze meldingen werden 57.950 transacties voor een totale waarde van € 9,5 miljard ‘verdacht’ verklaard. Dit is een ‘... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënOntwerp Wijzigingsbesluit financiële markten 2019Op 7 juni 2019 heeft de Minister van Financiën het ontwerp van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken 33 977, nr. 26). Het ontwerpbesluit bevat, onder andere, een wijziging van art. 18 van het Besluit toezicht accountantsorganisaties. Hiermee wordt voorzien in de mogelijkheid om ook andere personen dan externe accountants in te zetten voor het uitvoeren van een zogenaamde ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. M.S. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen, mr. N. Dekker en mr. T.B. Klerks12

Hoge Raad Hoge Raad 28 juni 2019 ECLI:NL:HR:2019:1046 Eiseres 1 en Eiseres 2 (hierna samen ‘de Eiseressen’) / ABN AMRO Inzake: prejudiciële vragen inzake renteswaps; Aan dwaling te stellen eisen en verschil met waarschuwingsplicht op grond van bijzondere zorgplicht banken; Gevolgen van vernietiging en omvang ongedaanmakingsverplichtingen - CR Deze prejudiciële zaak gaat over dwaling bij het aangaan van renteswaps. Veel ondernemingen in het midden- en klei... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS