Tijdschrift voor Financieel Recht

2020 nr. 9

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

Evolutie van drie linies

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Op 20 juli 2020 publiceerde het Institute of Internal Auditors (IIA), een vooraanstaande wereldwijde beroepsorganisatie voor interne accountants, een actualisering van het zogenaamde three lines of defense model.[1] De meeste publicaties vanuit deze beroepsgroep en van deze organisatie zullen de aandacht van veel lezers van dit tijdschrift ontsnappen, maar deze specifieke publicatie is ook voor juristen binnen het financieel recht, in bijzonder juristen binnen financiële ondernemingen, zeer de moeite waard. Het ...lees meer

Artikel

Het Supervisory Review and Evaluation Process en Pillar 2-kapitaal onder de ...

prof. dr. E.P.M. Joosen1

Met het nieuwe prudentiële regime voor beleggingsondernemingen zoals dat vanaf 26 juni 2021 van toepassing zal zijn, wordt voor de meeste ondernemingen een punt gezet achter de verplichting de slecht passende jas van de kapitaaleisen en de risicobeheersingseisen van Verordening (EU) nr. 575/2013 (‘CRR’) toe te passen. Met de invoering van de IFR en van de IFD is een meer risicosensitief en proportioneel regime geïntroduceerd voor deze ondernemingen uit de financiële sector. Zowel de uitgangspunten van risicosensitiviteit als proportionaliteit worden gediend door middel van het systeem va... abonneren of dit artikel kopen.

De nieuwe Prospectusverordening: een jaar later

mr. F. Rkhaoui, mr. R. Kroesemeijer en mr. V. Mielekamp1

Per 21 juli 2019 is de nieuwe Prospectusverordening volledig van toepassing. De Prospectusverordening is in werking getreden op 20 juli 2017 en vervangt de Prospectusrichtlijn (2003/71/EG). Door het gebruik van een verordening – die rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten – wordt meer convergentie bereikt en wordt de rechtszekerheid binnen de Europese Economische Ruimte vergroot. Tevens neemt de complexiteit van regelgeving af en worden nalevingskosten voor uitgevende instellingen verminderd. Het doel van de Prospectusverordening is de bescherming van de belegger en de efficiënt... abonneren of dit artikel kopen.

Crowdlending en zekerheden voor de crowd - Economisch empirisch onderzoek en ...

prof. mr. J.W.A. Biemans en dr. R. Galema1

Bij kredietverlening door banken aan het midden- en kleinbedrijf (hierna: MKB) wordt standaard gewerkt met goederenrechtelijke en persoonlijke zekerheidsrechten. Deze zekerheidsrechten dienen ertoe om de positie van de kredietverlenende bank te versterken. Het is de vraag of bij crowdlending aan het MKB en/of startups, als onderdeel van crowdfunding,[2] eveneens krediet wordt verleend tegen verstrekking van zekerheidsrechten om de positie van de crowd te versterken; en zo ja, hoe de verstrekking daarvan plaatsvindt gelet op het gegeven dat niet een kredietinstelling... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtsbescherming voor aandeelhouders van banken bij maatregelen van ECB en SRB

prof. mr. drs. T.M.C. Arons 1

In het Trasta Komercbanka-arrest oordeelde het HvJ EU op 15 november 2019 dat aandeelhouders van een bank in vereffening geen rechtstreeks belang hebben om bij dat hof te ageren tegen een vergunningintrekkingsbesluit van de ECB. Ook binnen het kader van het gemeenschappelijke afwikkelingsmechanisme is niet voorzien in een heldere toebedeling van rechtsmacht om deze aandeelhouders rechtsbescherming te bieden. Het is verstandig als zij een tweesporenbeleid volgen. Zowel bij de bevoegde nationale rechter als rechtstreeks bij het HvJ EU zullen zij beroep moeten instellen tegen afwikkelingsbe... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - De hoogte en publicatie van boetes

mr. S.M.C. Nuijten

Sinds 2014 kan de Europese Centrale Bank (ECB) boetes opleggen aan Europese banken voor bepaalde overtredingen. De eerste twee boetes werden in 2017 opgelegd aan de Ierse bank Permanent TSB. Op de website van de ECB zijn inmiddels 14 boetebesluiten vermeld.[1]Op 8 juli 2020 gaf het Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het eerst zijn oordeel over vier door de ECB aan banken opgelegde boetes.[2] Drie van deze boetes werden deels vernietigd omdat de hoogte ervan onvoldoende was gemotiveerd. De vierde bleef in stand. Dat roept de vraag op welke eisen door de Europe... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënConsultatie wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019Op 10 juni 2020 is het gewijzigde Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 ter consultatie voorgelegd. Het gewijzigde besluit strekt tot aanpassing van de procentuele verdeling van toezichtkosten van de AFM tussen de verschillende categorieën instellingen. De aanpassing komt, onder andere, voort uit een afname van de geraamde kosten voor toezicht op nieuwe toetreders als gevolg van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese U... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. R.J.C. Goudswaard, mr. E. Kempenaar, mr. N. van der Meer Mohr,mr. T.B. Klerks, mr. N. Dekker en mr. W.M.A. Pronk[1][2]Hoge RaadHoge Raad10 juli 2020 ECLI:NL:HR:2020:1274 en ECLI:NL:HR:2020:1276Immobile Securities N.V. (‘Immobile’)/Promontoria Holding 107 B.V. (e.a.) (‘Promontoria’) en Alegre Beheer B.V. (e.a.) (‘Alegre’)/ Promontoria Holding 107 B.V.Inzake: Prejudiciële vragen, overdraagbaarheid vordering van een bank uit geldlening a... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS