Tijdschrift voor Financieel Recht

2023 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Anti-witwasregels in de financiële sector

prof. mr. D. Busch

Deze 'special' getiteld Anti-witwasregels in de financiële sector bevat een vijftal bijdragen die gebaseerd zijn op lezingen die de auteurs hebben gegeven tijdens het dertiende jaarsymposium van het Instituut voor Financieel Recht (IFR) van de Radboud Universiteit dat op 3 februari jl. plaats vond bij Nauta Dutilh in Amsterdam.     De regelgeving ter zake van het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering is al geruime tijd van Europese origine, maar helaas betreft dit nog steeds minimumharmonisatie via richtlijnen (eerste t/m vijfde An... ...lees meer

Artikel

Strafrechtelijke handhaving van de Wwft bij grootbanken

prof. mr. D.R. Doorenbos1

Een bedenkelijke ontwikkeling Bij de handhaving van de Wwft, stond het strafrecht decennialang op vrij grote afstand. In de afgelopen jaren is dat radicaal veranderd. Justitie heeft haar aandacht verlegd naar de grootbanken en de Wwft is inmiddels verbonden met de allergrootste strafrechtelijke schikking ooit. Strafrechtelijke handhaving van de Wwft bij de grootbanken lijkt een verdienmodel te zijn geworden. In deze bijdrage worden de nodige kritische kanttekeningen geplaatst bij deze ontwikkeling.  1. Een administratief ordeningswet... abonneren of dit artikel kopen.

Poortwachters en integriteitstoezicht van de AFM

mr. L. Claase en mr. A.L.J. de Wit1

De integere en beheerste bedrijfsvoering op orde van beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen en icbe's Financiële criminaliteit tast de integriteit van het financieel-economische stelsel aan en zet druk op de poortwachtersfunctie van financiële instellingen. Auteurs pleiten voor een integrale risicobeoordeling om te voldoen aan de Wwft en de Sw en daarmee een integere bedrijfsvoering te waarborgen. De AFM houdt toezicht op de naleving van de verplichtingen van de Wwft en Sw, op onder meer beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinste... abonneren of dit artikel kopen.

De Wwft en de betrouwbaarheid en geschiktheid van beleidsbepalers in de finan...

mr. dr. I.P. Palm-Steyerberg1

Dit artikel bespreekt in hoeverre overtredingen van de Wwft van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid en geschiktheid van beleidsbepalers in de financiële sector. Wwft-overtredingen kunnen een redelijke aanleiding vormen tot het instellen van een hertoetsingsonderzoek. Toezichthouders zullen echter zorgvuldig nagaan welke personen redelijkerwijs aan een hertoetsingsonderzoek kunnen worden onderworpen. Ook zullen zij bij een herbeoordeling onderzoek doen naar alle relevante feiten en omstandigheden en deze afwegen in het licht van de verschillende (zwaarwegende) belangen die bij ... abonneren of dit artikel kopen.

Van poortwachters en witwassers

mr. drs. S.M.C. Nuijten

Ontwikkelingen in het toezicht op de Wwft Wwft-instellingen worden als poortwachters aangeduid en hebben de taak niet integer gedrag via hun producten en diensten te voorkomen. Voor die taak hebben zij echter geen bevoegdheden maar alleen verplichtingen en dat leidt tot spanningen in het toezicht op de naleving van de Wwft. Daarnaast groeit de spanning tussen enerzijds het voorkomen van witwassen en het toezicht daarop en anderzijds de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Deze twee onderwerpen worden in dit artikel belicht. 1. Inleiding abonneren of dit artikel kopen.

Nieuwe Europese anti-witwaswetgeving

prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers1

Vanaf 1 januari 2026 zal nieuwe Europese anti-witwaswetgeving in werking treden.[2] AMLA, de nieuwe anti-witwasautoriteit, wordt de nieuwe toezichthouder. Het Europese Hof van Justitie heeft aangegeven dat het UBO register niet toegankelijk mag zijn voor ieder lid van de bevolking. 1. Inleiding De Europese Commissie heeft op 20 juli 2021 een nieuw pakket maatregelen gepresenteerd met als doel om de wetgeving met betrekking tot het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering op Europees niveau te harmoniseren.[3] Het pakket maatregelen moet worden ingevo... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS