Tijdschrift voor Financieel Recht

2023 nr. 10

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Voorwoord

prof. mr. D. Busch en prof. mr. C.J.M. Klaassen

Civielrechtelijke geschilbeslechting in de financiële sector   In dit tijdschrift ligt de nadruk veelal op een bespreking van het financieel toezichtrecht. Soms verschijnen er ook artikelen over civielrechtelijke aspecten van het financieel recht, bijvoorbeeld over de bijzondere zorgplicht van banken of prospectusaansprakelijkheid. De wijze waarop financieelrechtelijke geschillen worden beslecht, komt in dit tijdschrift echter maar mondjesmaat aan bod. Dit ondanks het feit dat de beslechting van dergelijke geschillen in de praktijk aan de orde van de dag is en... ...lees meer

Artikel

Overheidsrechtspraak in financiële geschillen: eenheid in verscheidenheid?

mr. J.W.M. Tromp1

In dit artikel worden diverse initiatieven besproken, erop gericht om de deskundigheid van civiele rechters en raadsheren die financiële zaken behandelen te vergroten en de voorspelbaarheid van uitspraken in die geschillen te doen toenemen. Voorts wordt separaat aandacht geschonken aan de aandelenlease-affaire, waarmee de rechtspraak al meer dan twintig jaar druk doende is. 1. Inleiding In de Nederlandse overheidsrechtspraak komt een bonte variëteit aan financiële geschillen voor. Er komen zaken langs van een paar honderd euro ter zake van achterstallige aflo... abonneren of dit artikel kopen.

ESG litigation in de financiële sector; over class actions, climate change en...

mr. M.J. Bosselaar1

ESG kan ook in de financiële sector op veel aandacht rekenen, zowel van de wetgever als van de toezichthouders. Het gaat daarbij niet alleen om de mogelijke bijdrage van financiële ondernemingen aan het tegengaan van klimaatverandering en het naleven van mensenrechten, maar ook om onjuiste of misleidende duurzaamheidsclaims (‘greenwashing’) van financiële ondernemingen. Ook andere stakeholders zoals belangenorganisaties mengen zich in toenemende mate in het ESG debat. ESG litigation, al dan niet in de vorm van collectieve acties, lijkt ook in de financiële sector onvermijdelijk.... abonneren of dit artikel kopen.

Welke rol speelt Kifid bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld?1

mr. R.A. Blom, mr. S. Rutten en mr. C.I.S. Dankelman2

Kifid neemt een steeds belangrijkere rol in bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld. Dit komt door de mogelijkheid om te bemiddelen, de laagdrempeligheid, de korte doorlooptijden bij Kifid en de uitbreiding van de groep klagers die bij Kifid een klacht kan indienen.   In dit artikel beschrijven de auteurs welke rol Kifid speelt bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld. Daarbij komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod: Kifid als ADR-instantie, de procedure bij ... abonneren of dit artikel kopen.

Hoger beroep bij het KIFID

prof. mr. G.C.C. Lewin1

  Het Kifid is gespecialiseerd in geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Het Kifid kent ook een instantie voor het hoger beroep: de Commissie van Beroep. In deze bijdrage worden de werkzaamheden van de Commissie van Beroep vanuit diverse invalshoeken beschreven, met de nadruk op de processuele aspecten van die werkzaamheden. 1. Inleiding Consumenten zijn voor hun geldzaken afhankelijk van financiële dienstverleners. Daarom verdienen zij specifieke rechtsbescherming bij geschillen met financiële dienstverleners. Het is dus maar goe... abonneren of dit artikel kopen.

Artikel 6 EVRM en de procedure bij Kifid

dr. mr. A. Sikkema-Lenaerts1

Voldoet de procedure bij Kifid als totaalplaatje aan de normen uit art. 6 EVRM? Deze bijdrage gaat in op de vraag of de procedure bij Kifid als totaalplaatje voldoet aan de normen uit art. 6 EVRM. Allereerst wordt op hoofdlijnen de doorwerking van art. 6 EVRM in de procedure bij Kifid besproken. Vervolgens bespreekt de auteur of diverse normen die voortvloeien uit art. 6 EVRM zijn gewaarborgd in de procedure bij Kifid. In de situatie dat een norm uit art. 6 EVRM niet is gewaarborgd in de procedure bij Kifid, komt aan de orde of hiervoor een of meer gerechtvaardigde redene... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Rondom het Nieuws

dr. mr. F.M.A. 't Hart

Ambtshalve toetsing   De recente arresten van het Hof Den Haag eind september 2023 ten aanzien van de zorgplicht bij beleggingsverzekeringen, laat zien wat de impact kan zijn van een ambtshalve toetsing. De ambtshalve toetsing begint een steeds prominentere rol te krijgen bij de beslechting van financiële geschillen. In deze rubriek ga ik in op de ambtshalve toetsing in financiële geschillen en meer in het bijzonder op (een van) deze recente arresten.       1. Essentie ambtshalve toetsing ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS