Tijdschrift voor Financieel Recht 2023 nr. 10

Overheidsrechtspraak in financiële geschillen: eenheid in verscheidenheid?

mr. J.W.M. Tromp1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit artikel worden diverse initiatieven besproken, erop gericht om de deskundigheid van civiele rechters en raadsheren die financiële zaken behandelen te vergroten en de voorspelbaarheid van uitspraken in die geschillen te doen toenemen. Voorts wordt separaat aandacht geschonken aan de aandelenlease-affaire, waarmee de rechtspraak al meer dan twintig jaar druk doende is.

1. Inleiding

In de Nederlandse overheidsrechtspraak komt een bonte variëteit aan financiële geschillen voor. Er komen zaken langs van een paar honderd euro ter zake van achterstallige aflossing van een persoonlijke lening tot zaken van ettelijke honderden miljoenen euro’s in gecompliceerde, al dan niet internationale, verhoudingen, zoals bijvoorbeeld de Yukos-affaire die tot tientallen uitspraken heeft geleid.

 

Hierna zal ik een aantal initiatieven bespreken, erop gericht om de deskundigheid van rechters en raadsheren die financiële zaken behandelen te vergroten en d...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Concentratie van civielrechtelijke financiële geschillen

3. Concentratie van bestuursrechtelijke financiële geschillen

4. Landelijk team effectenlease

5. Expertgroep financieel recht van de gerechtshoven

6. Kenniscentrum Financieel en Economisch Recht van de rechtbank Rotterdam

7. Deskundigheid van rechters in financiële geschillen

8. De aandelenlease-affaire

9. Waarheen met de aandelenleasezaken?

10. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.W.M. Tromp1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17830

Verder in 2023 nr.10

 Voorwoord

Civielrechtelijke geschilbeslechting in de financiële sector   In dit tijdschrift ligt de nadruk veelal op een bespreking van het financieel toezichtrecht. Soms verschijnen er ook artik...

 Overheidsrechtspraak in financiële geschillen: eenheid in verscheidenheid?

In dit artikel worden diverse initiatieven besproken, erop gericht om de deskundigheid van civiele rechters en raadsheren die financiële zaken behandelen te vergroten en de voorspelbaarheid van uit...

 ESG litigation in de financiële sector; over class actions, climate change en greenwashing

ESG kan ook in de financiële sector op veel aandacht rekenen, zowel van de wetgever als van de toezichthouders. Het gaat daarbij niet alleen om de mogelijke bijdrage van financiële ondernemingen aa...

 Rondom het Nieuws

Ambtshalve toetsing   De recente arresten van het Hof Den Haag eind september 2023 ten aanzien van de zorgplicht bij beleggingsverzekeringen, laat zien wat de impact kan zijn van een ambtsha...

 Welke rol speelt Kifid bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld?1

Kifid neemt een steeds belangrijkere rol in bij civiele geschilbeslechting in de financiële wereld. Dit komt door de mogelijkheid om te bemiddelen, de laagdrempeligheid, de korte doorlooptijden bij...

 Hoger beroep bij het KIFID

  Het Kifid is gespecialiseerd in geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Het Kifid kent ook een instantie voor het hoger beroep: de Commissie van Beroep. In deze bijdrage word...

 Artikel 6 EVRM en de procedure bij Kifid

Voldoet de procedure bij Kifid als totaalplaatje aan de normen uit art. 6 EVRM? Deze bijdrage gaat in op de vraag of de procedure bij Kifid als totaalplaatje voldoet aan de normen uit art. 6 EVRM. ...