Tijdschrift voor Curatoren

2018 nr. 3

Artikel

Smallsteps en de ruimte voor een (voorbereide) doorstart uit faillissement

prof. mr. L.G. Verburg1

De redactie verzocht mij in maart van dit jaar nog weer in te gaan op de vraag welke mogelijkheden er in mijn visie na Smallsteps[2] nog zijn voor een doorstart uit faillissement. Het betreft de materie van het bereik van de in art. 5 lid 1 Richtlijn 2001/23/EG (‘de richtlijn’) gegeven uitzondering op de in art. 3 en 4 van de richtlijn geregelde werknemersbescherming, welke in ons land is geïmplementeerd in art. 7:662 e.v. BW (‘662’). De uitzondering betreft een overgang van de onderneming wanneer de vervreemder is verwikkeld in een faillissementsprocedure of ... abonneren of dit artikel kopen.

Curator, hoe bent u met de VvE getrouwd? - Annotatie bij vonnis van de Rech...

mr. C.A. Mascini2

Recent heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een vonnis gewezen over de kwalificatie van VvE-bijdragen die zijn ontstaan na faillissementsdatum. De rechtbank heeft geoordeeld dat VvE-bijdragen die na faillissementsdatum ontstaan niet kwalificeren als boedelschulden. De rechtbank geeft een duidelijke motivatie aan de hand van het arrest Koot Beheer/Tideman q.q.[3], die ik hierna bespreek. Eerst kort de feiten. 2. Feiten Failliet had een recht van erfpacht op een appartementsrecht van 19,5% in een gebouw. Op grond van d... abonneren of dit artikel kopen.

De gevolgen van eigenrisicodragerschap bij een doorstart na faillissement

mr. M.C. van Genugten1

In geval van een doorstart na een faillissement waarbij werknemers worden overgenomen zal de geïnformeerde doorstarter zich bewust zijn van de bekende risico’s die hieraan kleven. Deze bestaan uit een overdracht van het arbeidsverleden van de overgenomen werknemer in de vorm van ‘opvolgend werkgeverschap’. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de bepaling, of en zo ja, onder welke voorwaarden met toepassing van de ketenregeling ex art. 7:668a BW nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan, hoe hoog een eventuele transitievergoeding is bij beëindiging van de me... abonneren of dit artikel kopen.

Overzicht rechtspraak april en mei 2018

mr. J. Wind

Rechtbank Gelderland 4 april 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1571De rechtbank beantwoord in algemene zin de vraag ontkennend of een pandrecht op een assurantieportefeuille kan worden gevestigd. Een assurantieportefeuille bestaat (in het algemeen) uit een samenstel van overeenkomsten waaruit vorderingsrechten voortvloeien en waaraan goodwill is verbonden, waarbij heeft te gelden dat slechts de (afzonderlijke) vorderingsrechten goederenrechtelijk overdraagbaar zijn en dat slechts op die afzonderlijke rechten een pandrecht kan worden gevest... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS