Tijdschrift voor Curatoren

2024 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. E. A. H. ten Berge
mr. S.A.H.J. Warringa

Redactie

mr. M. H. Boersen
mr. R. Cats
mr. J. L. van den Heuvel
mr. dr. M.J. Noteboom
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. J. Wind

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. J. A.A. Adriaanse
drs P.C. van Prooijen RV CPVA
drs. P. Schimmel RA CFE

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

 

Inleiding

Betalen bij de poort

mr. S.A.H.J. Warringa1

Een curator heeft een grote mate van vrijheid in het opstarten van een procedure. Zo ook voor wat betreft zijn inschatting aangaande slagingskansen van een procedure. Weliswaar is het de rechter-commissaris die toestemming zal moeten verlenen aan een curator om een procedure te starten, ik verwijs daarbij naar het voorwoord in TvCu 2024-1 van mijn hand. Maar als een dergelijke toestemming eenmaal verleend is, is het geheel aan de curator.   Uiteraard verliezen curatoren soms procedures. Gevolg daarvan is dat een curator in de proceskosten wordt veroordeeld. Zoals ik ... ...lees meer

Artikel

Discrepanties tussen de theoretische waarde en het akkoordbedrag bij WHOA tra...

drs. P.C. van Prooijen RV CPVA1

Veelal wordt bepleit om in de WHOA de reorganisatiewaarde (artikel 375 lid 1 onder e en artikel 384 lid 4 onder b Fw: ‘de waarde die met het akkoord wordt gerealiseerd’) vast te stellen aan de hand van de ‘Discounted Cash Flow (DCF)’ methode. Deze methode is gecompliceerd en dus kostbaar en kan tot veel discussie tussen deskundigen leiden. Bovendien is het naast het vaststellen van de DCF-waarde niet bepaald onbelangrijk dat deze waarde ook moet worden ge(her)financierd, vooral in de gevallen waarin wordt gekozen voor de verdeling van de reorganisatiewaarde in contanten. Hierbij k... abonneren of dit artikel kopen.

Chasing Crypto: De (on)mogelijkheden van onderzoek naar en het te gelde maken...

mr. E. Ayerdem en mr. J.J. van Ee1

De snel digitaliserende samenleving creëert nieuwe uitdagingen voor de curator. Het is voor de curator van cruciaal belang om goed begrip te hebben van de voortdurend veranderende maatschappij en het marktlandschap. Dit geldt zeker nu de opkomst van cryptoactiva en -valuta de wettelijke taak van een curator tot beheer en vereffening van de tot de faillissementsboedel behorende activa een nieuwe dimensie geeft. 1. Introductie Vanaf het moment van de faillietverklaring verliest de schuldenaar het beheer en de beschikking over zijn vermogen.[2] Die bevoegdheden ... abonneren of dit artikel kopen.

De TerugQijQ1

mr. S.A.H.J. Warringa2

Interview met Willem-Jan van Andel Op 25 oktober 2023 had ik het genoegen Willem-Jan van Andel te spreken over zijn gedachten, motivatie en andere belangrijke aspecten van het (curatoren)leven. Onder het genot van een uit streekproducten samengestelde vegetarische maaltijd in Utrecht, spraken we een avond  lang over toezicht, talmende curatoren en lege boedels. En nog veel meer. 5 april jl. was zijn allerlaatste werkdag als advocaat. Om het roer in zijn leven daarna volledig om te gooien. Over Van Andel   abonneren of dit artikel kopen.

De taak van de curator en het behartigen van maatschappelijke belangen

mr. E.J.M. Altena1

In dit artikel staan de belangen van maatschappelijke aard centraal, waarmee een curator bij de uitoefening van zijn taak al dan niet rekening dient te houden. Alhoewel uit vaste jurisprudentie al geruime tijd volgt dat de curator "ook rekening dient te houden met belangen van maatschappelijke aard, zoals de continuïteit van de onderneming en de werkgelegenheid", is er in recente literatuur discussie over de vraag hoe hieraan invulling dient te worden gegeven.[2] De Faillissementswet biedt echter geen rechtvaardiging voor een maatschappelijke taakuitoefening waarbij het belang van de gez... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Aankondiging nieuwe vragenrubriek

Gezocht: vragen voor de vragenrubriek "De economie van de insolventie verklaard"et insolventierecht komen niet alleen juridische vragen voorbij, maar regelmatig ook vragen van financiële aard. Dat verbaast niet, nu insolventie de toestand aangeeft van de schuldenaar die in substantiële financiële problemen verkeert. Die financiële vragen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de bedrijfseconomische kant van de WHOA, financiële indicatoren voor discontinuïteit en de opzet van een fi... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtspraakoverzicht januari tot en met maart 2024

mr. J. Wind

Gerechtshof Amsterdam 9 januari 2024; ECLI:NL:GHAMS:2024:41 X BV hield zich bezig met aardappelhandel, en Y CV met de teelt van aardappelen. Z heeft als bestuurder van X BV aardappelen besteld bij Y CV. Hij deed dat op een moment dat de bank de kredietverlening aan het concern van X BV had opgezegd, en het ultimatum van de bank om onroerend goed onderhands te verkopen om het krediet bij de bank af te lossen, op het punt stond te verlopen. Bij gebreke van onderhandse verkoop had de bank een executieveiling in het vooruitzicht gesteld. De onderneming van X BV verkeerde op dat mom... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS