Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

2017 nr. 3/4

Inleiding

Jaarrekeningprocedure en synthetische belangen

mr. drs. G.P. Oosterhoff

De schermutselingen tussen AkzoNobel en haar Nemesis (of, afhankelijk van het perspectief, wijzer van de goede richting) Elliott, hebben veel aandacht gekregen. Enigszins onderbelicht is gebleven dat het belang van Elliott in AkzoNobel aanvankelijk niet bestond uit echte aandelen, maar uit contracts for difference.[1] Dat zijn, kort gezegd, overeenkomsten waarbij de ene partij (de verkoper) het verschil betaalt tussen de waarde (koers) van een aandeel op het moment van sluiten van de overeenkomst en de toekomstige waarde van het aandeel, als dat verschil positief is. Is het verschil nega... ...lees meer

Artikel

Equivalentie van ‘third-country GAAP’ en IFRS in de Europese Unie: achtergron...

prof. dr. C. Camfferman RA1

Met de verplichting, sinds 2005, voor Europese beursgenoteerde ondernemingen om hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS)[2] kwam de vraag op wat dit betekende voor ondernemingen gevestigd in landen buiten de Europese Unie (EU) met een beursnotering in de EU. Het antwoord was dat deze ondernemingen uit ‘third countries’ ook op basis van IFRS zouden moeten rapporteren, tenzij kon worden aangenomen dat verslaggeving op basis van hun nationale verslaggevingsvoorschriften equivalent is aan verslaggeving... abonneren of dit artikel kopen.

Aanvullende maatregelen voor accountantsorganisaties en uitbreiding definitie...

Herbert Reimers, Janneke Timmers en Victor Valckx1

Minister Dijsselbloem (de Minister) heeft in september 2014 aanvullende maatregelen voor accountantsorganisaties aangekondigd aan de Tweede Kamer. De maatregelen zijn met name gebaseerd op de uitkomsten van het rapport van de AFM[2] over de periodieke reguliere onderzoeken naar controledossiers bij de Big 4, het rapport ‘In het Publiek Belang’[3] van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep en het onderzoeksrapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam (in opdracht van het ministerie van Financiën) ter evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)[4]. abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag - Afwaardering van lening aan dochter

R. de Feijter RA1

Onderneming M heeft in het verleden een lening van 200 verstrekt aan 100%-dochter D tegen marktconforme voorwaarden, aflossing ineens per 31 december 2020. M waardeert D in zijn enkelvoudige jaarrekening tegen nettovermogenswaarde. D heeft ultimo 2016 een (geringe) positieve nettovermogenswaarde, de vooruitzichten voor D qua resultaten en kasstromen zijn in 2016 verslechterd. De voorlopige enkelvoudige balansen van M en D zien er ultimo 2016 als volgt uit: Bij de waardering van de activa van D is waar nodig rekening gehouden met bijzondere waardever... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie jaarrekeningenrecht 2016

mr. drs. A.G. de Neve1

Deze jurisprudentiebespreking 2016 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving, bijvoorbeeld in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid alsmede op de meer materiële aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder geschillen over de toepassing van het groepsregime ex art. 2:403 BW.AdministratieplichtOp grond van art. 2:10 BW voldoet het bestuur van een rechtspersoon aan de administratieplicht wanneer het van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en v... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen Rapporten AFM ‘Kwaliteitsslag OOB-accountantsorganisaties gaat te langzaam’[2] – ABS De accountancysector is, mede op aandringen van de AFM, eind 2014 met een veranderprogramma gestart op het gebied van onder andere gedrag en cultuur en governance. Om te meten hoe het er nu voor staat, heeft de AFM twee onderzoeken uitgevoerd. Bij 8 OOB-accountantsorganisaties is gemeten welke veranderingen zij hebben doorgevoerd en geborgd om te komen tot een kwaliteitsgerichte cultuur. Nog geen van de onderzoc... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS