Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 5/6

OK-beschikking jaarrekeningprocedure VPGG Beheer B.V. (v/h: GGN Holding N.V.)

mr. drs. A.N. Krol1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 13 juli 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2446

Deze zaak betreft de derde jaarrekeningprocedure aangespannen door Eneri Dongen B.V. in verband met de verwerking van de inkoop van aandelen in de jaarrekeningen van de betrokken GGN-vennootschappen. Op 28 juni 2018 oordeelde de Ondernemingskamer (OK) dat de jaarrekening 2016 van GGN Brabant Beheer B.V. moest worden herzien.2 Op 28 januari 2019 volgde de uitspraak van de OK met betrekking tot de herziening van de jaarrekening 2017 van GGN Holding N.V.3 Deze annotatie heeft betrekking op de OK-beschikking van 13 juli 2021 waarin de jaarrekening 2019 van VPGG Beheer B.V. (voorheen GGN Holding N.V.) ter discussie staat.4

1. Overzicht feiten

Eneri Dongen B.V. (Eneri) houdt alle aandelen A in GGN Brabant Beheer B.V. (GGN Brabant). GGN Brabant houdt op haar beurt (onder meer) een certificaat B1 dat 'correspondeert' met de aandelen A. Certificaat ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 13 juli 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2446

1. Overzicht feiten

2. Samenvatting beschikking

3. Kritische bespreking

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. drs. A.N. Krol1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2021:2446
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17005

Verder in 2021 nr.5/6

 Hans Beckman 5 december 1944 – 5 december 2021

Founding Father van het Nederlandse jaarrekeningenrecht   Op 5 december 2021 overleed, toch nog onverwacht, de jurist en bedrijfseconoom Hans Beckman, die zowel als wetenschapper en als prak...

 AQIs en de zucht naar digitalisering van een analoge werkelijkheid

"Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted."[2] Afgelopen zomer is door de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector een consultatiedocument gepubli...

 Audit Quality Indicators

  Begin juli 2021 is door de kwartiermakers, die door de minister van Financiën zijn aangesteld om met voorstellen te komen voor de kwaliteitsverbetering van het accountantsberoep, een consultatied...

 Fraude en continuïteit in de controleverklaring.

Loopt de NBA voorop of uit de pas met deze aanpassing? Op 13 september 2021 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) het consultatiedocument 'Verplichte rapportering over fraud...

 Praktijkvraag: gebeurtenissen na balansdatum (ook) vermelden in het bestuursverslag?

Kenmerkend voor jaarverslaggeving is dat er, na afloop van het boekjaar, informatie wordt verstrekt over de activiteiten gedurende het boekjaar en de situatie per einde boekjaar (balansdatum). Er i...

 Actualiteiten

Binnenlands RJ-Uiting 2021-13 "EU-Taxonomieverordening: vanaf verslagjaar 2021 aanvullende verplichte vermeldingen in de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag van grote organisaties van...