Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2021 nr. 5/6

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L. in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Inleiding

Hans Beckman 5 december 1944 – 5 december 2021

prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Founding Father van het Nederlandse jaarrekeningenrecht   Op 5 december 2021 overleed, toch nog onverwacht, de jurist en bedrijfseconoom Hans Beckman, die zowel als wetenschapper en als praktijkbeoefenaar het jaarrekeningenrecht in Nederland als geen ander bestudeerd heeft, onder de aandacht gebracht heeft en mede heeft vormgegeven.   Ieder die met hem gewerkt heeft zal willen getuigen van zijn precisie bij analyses van vraagstukken op het vakgebied waarmee hij zich bezighield. Die precisie kwam ook tot uitdrukking in zijn geschriften die daard... ...lees meer

Artikel

Audit Quality Indicators

A. Dieleman RA1

  Begin juli 2021 is door de kwartiermakers, die door de minister van Financiën zijn aangesteld om met voorstellen te komen voor de kwaliteitsverbetering van het accountantsberoep, een consultatiedocument uitgebracht met een voorstel voor zogenoemde Audit Quality Indicators (AQI's)[2]. Het consultatiedocument bevat een voorstel voor tien AQI's. Bij alle AQI's zijn verschillende kritische kanttekeningen te plaatsen, waaruit blijkt dat enkele belangrijke doelstellingen van de AQI's (het inzichtelijk maken van de kwaliteit en de ondersteuning bij de selectie van een accountant) op de... abonneren of dit artikel kopen.

Fraude en continuïteit in de controleverklaring.

D.W.S. van Onzenoort RA1

Loopt de NBA voorop of uit de pas met deze aanpassing? Op 13 september 2021 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) het consultatiedocument 'Verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring' (hierna: het consultatiedocument) uitgebracht[2]. De reactietermijn voor deze consultatie sloot op 1 november jongstleden.  Dit artikel is geschreven in de consultatieperiode. Inmiddels zijn de aanpassingen op 8 december 2021, via een NBA-bestuursbesluit, definitief geworden. De aanpassingen doen nogal wat stof opwaaien. Niet al... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag: gebeurtenissen na balansdatum (ook) vermelden in het bestuursv...

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

Kenmerkend voor jaarverslaggeving is dat er, na afloop van het boekjaar, informatie wordt verstrekt over de activiteiten gedurende het boekjaar en de situatie per einde boekjaar (balansdatum). Er is uiteraard enige tijd gemoeid met het daadwerkelijk opmaken van de jaarverslaggeving over het verstreken boekjaar. Zoals bekend wordt door Nederlandse rechtspersonen nogal eens gebruik gemaakt van de maximale opmaakperiode: uiterlijk 10 maanden na afloop van het boekjaar. In de periode tussen einde boekjaar (balansdatum) en de datum waarop de jaarverslagging wordt opgemaakt kunnen belangrijke ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Accountant in business en samenstellingsverklaring

A. Dieleman RA1

Annotatie bij een uitspraak van de Accountantskamer Noot over een uitspraak van de Accountantskamer, waarbij een accountant in business de maatregel van waarschuwing krijgt opgelegd omdat hij (onder andere) bij een door hem als bestuurder samengestelde jaarrekening geen samenstellingsverklaring verstrekte. In deze uitspraak van de Accountantskamer[2] krijgt een accountant een waarschuwing, onder andere als gevolg van het feit dat hij als indirect bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap bij een door hem samengestelde jaarrekening geen samenstellings... abonneren of dit artikel kopen.

OK-beschikking jaarrekeningprocedure VPGG Beheer B.V. (v/h: GGN Holding N.V.)

mr. drs. A.N. Krol1

Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 13 juli 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2446 Deze zaak betreft de derde jaarrekeningprocedure aangespannen door Eneri Dongen B.V. in verband met de verwerking van de inkoop van aandelen in de jaarrekeningen van de betrokken GGN-vennootschappen. Op 28 juni 2018 oordeelde de Ondernemingskamer (OK) dat de jaarrekening 2016 van GGN Brabant Beheer B.V. moest worden herzien.[2] Op 28 januari 2019 volgde de uitspraak van de OK met betrekking tot de herziening van de jaarrekening 2017 van GGN Holding N.V.[3] Deze annotatie heeft betrekking op ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

AQIs en de zucht naar digitalisering van een analoge werkelijkheid

mr. drs. L. in 't Veld1

"Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted."[2] Afgelopen zomer is door de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector een consultatiedocument gepubliceerd waarin tien kwaliteitsindicatoren worden voorgesteld die meer inzicht zouden moet geven in de kwaliteit van de accountancysector.[3] Dat zijn de zogenoemde audit quality indicators, hierna kortweg AQIs. Een ieder die met enige regelmaat het Financieele Dagblad leest – ik reken u als lezer van dit... abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet

Binnenlands RJ-Uiting 2021-13 "EU-Taxonomieverordening: vanaf verslagjaar 2021 aanvullende verplichte vermeldingen in de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag van grote organisaties van openbaar belang"  Grote organisaties van openbaar belang[1] dienen thans niet-financiële informatie in hun bestuursverslag op te nemen op grond van Richtlijn niet-financiële informatie (Richtlijn 2014/95/EU) welke geïmplementeerd is in Besluit bekendmaking niet-financiële informatie. Verordening (EU) 2020/852 (EU-Taxonomieverordening) is op 2 juli 2020... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS